ساختار ساده

   در خصوص ساختار ساده گفته می شود که چنین ساختاری به وسیله ویژگیهایی که در آن نیست،نه ویژگیهایی که داراست، شناخته می شود.ساختار ساده دقیق طراحی نشده است .از پیچیدگی کمی برخوردار بوده ،رسمیت پایینی را داراست و اختیارات در دست یک شخص خاص متمرکز می باشد .ساختار ساده مناسب حال سازمانهای تخت بوده که یک هسته عملیاتی ارگانیک داشته و تقریباًهمه افراد گزارش کار خود
را به یک مدیر عالی سازمان که قدرت تصمیم گیری در او متمرکز گردیده ، ارائه می دهد.  
بورو کراسی ماشینی
استاندارد سازی، مفهومی کلیدی است که همه بورو کراسی های ماشینی برآن تاکید دارند.در بورو کراسی ماشینی وظایف عملیاتی، بسیار تکراری بوده،قوانین و مقررات بسیار رسمی است،وظایف سازمانی در بخشهای وظیفه ای گروه بندی شده اندواختیار متمرکز می باشد.تصمیم گیری از سلسله مراتب تبعیت می کندو نوعی ساختار سازمانی دقیق همراه با تمایز بسیار واضع بین فعالیتهای صفی و ستادی حاکم است.

 

بورو کراسی حرفه ای :

در ربع آخر قرن حاضر ، شاهد شکل گیری نوع جدیدی از انواع طرح های ساختاری بوده ایم .چنین ساختاری بدین دلیل مطرح شده که به سازمانها این امکان را می دهد تا متخصصین آزموده را برای انجام فعالیتها در هسته عملیاتی بکار گیرند و در عین حال به کار آیی های لازم ناشی از استاندارد کردن فعالیت های خود نیز نائل شوند.این طرح ساختاری بروکراسی حرفه ای نامیده شده و ترکیبی از استاندارد سازی با پدیده عدم تمرکز است(فلاح آزاد،1383).

در این ساختار قدرت در هسته عملیاتی متمرکز است زیرا مهارتهای مهم مورد نیاز سازمان در اختیار آنها بوده و همچنین در به کار گیری مهارتهای خود استقلال دارند .(این امر از طریق پدیده عدم تمرکز محقق می شود).تنها بخشی از بروکراسی حرفه ای که دارای قوانین و مقررات رسمی بوده ،ستاد پشتیبانی است ، اما فعالیتهای آن بر ارائه خدمات به هسته عملیاتی متمرکز است.

 

 

 

ساختار بخشی 

در این ساختار قدرت در دست مدیریت میانی قرار دارد.دلیل این امر آن است که ساختار بخشی در واقع چیزی جزیک مجموعه از واحدهای مستقل که دارای ساختار بوروکراسی ماشینی هستند و فعالیتهای آنها به وسیله دفاتر مرکزی هدایت می شوند،نیست.چون بخشها مستقل هستند،این امر به مدیریت میانی اجازه می دهد که کنترل زیادی اعمال کند.با نگاهی دقیق به ساختار های بخشی نوعاً این واقغیت آشکار می شود که بخشها خود را نوعی شرکت به حساب می آورند که بورو کراسی ماشینی برآنها حاکم است بخشها در گروههای وظیفه ای با تقسیم کار در سطح بالا،رسمیت زیاد،اختیار متمرکز در دست مدیران ،سازماندهی می شوند(صالحيان،1382).

 

ادهو کراسی(ساخت ویژه کار- موقت )          

این نوع ساختار دارای ویژگیهایی از قبیل تفکیک افقی زیاد،تفکیک عمودی کم، رسمیت کم، عدم تمرکز، حساسیت و انعطاف پذیری می باشد. تفکیک افقی به این علت در چنین ساختاری زیاد است که سازمانهای دارای این ساختار از کارکنانی بهره می گیرند که از تخصص و از تجربه بسیار بالایی برخوردارند. چون تفکیک عمودی با ایجاد سطوح متعدد مدیریتی مانع از انطباق پذیری سازمان با محیط می شود، لذا در این نوع ساختار تفکیک عمودی کم است.همچنین در این نوع ساختار نیاز چندانی به سرپرستی وجود ندارد زیرا رفتار مورد انتظار مدیر از کارکنانش در وجود آنها نهادینه  شده است.
در این ساختار برای مسئله باید راه حلی ابتکاری ارائه شود.در نتیجه استاندارد سازی و رسمیت نامناسب است.تصمیم گیری در ساختار ادهو کراسی،به صورت عدم تمرکز اتخاذ می شود.

این امر برای ایجاد سرعت و انعطاف پذیری ضروری است وچون از مدیریت ارشد نمی توان انتظار داشت که در اتخاذ تصمیمات، مهارت و تبحر لازم را داشته باشد،لذا ادهو کراسی برای تصمیم گیری بر گروه های غیر متمرکز حرفه ای اتکا دارد. ادهو کراسی در مقایسه با سایر ساختارها تفاوت زیادی با آن ها دارد.

چون در ساختار ادهو کراسی استاندارد سازی و رسمیت کمی وجود دارد، لذا ساختار فنی در آن مورد تاکید

نیست. چون مدیران میانی، کارکنان ستاد پشتیبانی و کارکنان عملیاتی همه نوعاً افراد حرفه ای بوده، تمایزات سنتی بین سرپرست و کارکنان وصف و ستاد به خوبی مشخص نیست. در ادهو کراسی، قدرت بدون توجه به پست فرد در دست افراد زبده و خبره است. ادهو کراسی از جهت مفهومی دسته هایی از گروه های کاری محسوب می شود.متخصصان در گروههای منعطف که از قوانین و رویه های استاندارد شده کمی برخوردارند،گروهبندی میشوند. هماهنگی بین اعضاء گروه از طریق جرح و تعدیل متقابل صورت می گیرد.به موازات تغییر شرایط، فعالیت هایی که انجام می دهند ،تغییر می کنند. غالباً بخش بندی واحدها برای مشخص کردن وظایف انجام می گیرد.اما اعضا این واحدها به صورت گروه های کوچک کاری در آمده و برای انجام وظایفشان واحدهای وظیفه ای را در نظر نمی گیرند (شعباني،1382).

[1]- Adhocracy