3-4 انواع مسؤولیت

به طور كلي مسؤولیت به دو شعبه مهم، مسؤولیت قراردادی و مسؤوليت خارج از قرارداد، تقسیم ميشود.

3-4-1 مسؤولیت قراردادی

همانگونه که قبلاً بیان شد مسؤولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی میشود، به وجود میآید. کسی که به عهد خود وفا نمیکند و بدین سبب باعث اضرار هم پیمانش میشود، باید از عهده ی خسارت به بار آمده، برآید. ضمانی که متخلف در این باره پیدا میکند، به خاطر ریشهی تعهد اصلی، مسؤولیت قراردادی نامیده میشود.

 به تعبیر دیگر مسؤولیت قراردادی عبارت است از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد میشود.

3-4-2 مسؤولیت خارج از قرارداد (غیر قراردادی )

 مسؤوليت غير قراردادي در مواقعي است که دو نفر هیچ پیمانی باهم ندارند، اما یکی به عمد یا به خطا به دیگری ضرر برساند، این مسؤولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد میگویند. به عنوان مثال قانون فرمان میدهد، در رفتار و گفتار خود محتاط بوده و بی مبالات نباشید، تهمت نزنید واگر کسی این تکالیف را که قانون برای همه مقرر داشته عمل نکند و در نتیجه به دیگران خسارت وارد کند، باید آن را جبران کند. ریشه این مسؤولیت پیمان بین او و زیان دیده نیست، بلکه تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد.