دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم: جهاني شدن فرهنگ
فرهنگ در شمار آن دسته از واژه‌ها و مفاهيم علوم اجتماعي و انساني است كه هرچند كاربرد بسياري دارد، اما اتفاق نظر چنداني بر سر تعريف آن نيست. پژوهشگران و نظريه‌پردازان تعريف‌هاي متفاوتي از فرهنگ عرضه كرده‌اند كه گاهي حتي در تضاد با يكديگر قرار دارد. اين گوناگوني و تفاوت گسترده گرچه تا اندازه‌اي از ديدگاه و برداشت‌هاي متفاوت پژوهشگران سرچشمه مي‌گيرد، ولي در عين حال پيچيدگي‌هاي اجتماعي هم دلالت دارد كه تحديد، تعريف و مفهوم بندي جنبه‌هاي گوناگون آن آسان نيست.[1]
«لووي»[2]، «مالينوفسكي»[3]، «تالكوت پارسونز»[4] و بسياري ديگر از انديشمندان تعاريف پرشمار و گوناگوني از فرهنگ ارائه مي‌دهند. لووي فرهنگ را، مجموعه چيزهايي كه افراد از جامعه خود به صورت ميراثي از گذشته و از راه آموزش و پرورش رسمي و غير رسمي فرا مي‌گيرند، تعريف كرده است. مالينوفسكي به روشي ديگر فرهنگ را تعريف كرده است؛ او فرهنگ را دربردارنده همه عناصري مي‌داند كه براي برآوردن نيازها شكل گرفته‌اند. فرهنگ، كليت يكپارچه‌اي از ابزارها و كالاهاي مصرفي، ويژگي‌هاي اجتماعي گوناگون و پيشه‌ها، باورها و رسم‌هاي بشري است.[5]
پس از ذكر تعاريفي از فرهنگ، اين سؤال مطرح مي‌شود كه منظور از جهاني شدن فرهنگ چيست؟
يكي ديگر از ابعاد جهاني شدن، بعد فرهنگي و تأثير آن بر ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي دولت ملت‌هاست. بسياري از نويسندگان و تحليلگران، جهاني شدن را بيش‌تر با تكيه به بُعد فرهنگي آن مورد توجه قرار داده‌اند.
از بعد فرهنگي، جهاني شدن بيش‌تر ناظر بر فشردگي زمان و مكان و پيدايش شرايط جديد براي جامعه جهاني و جهاني شدن فرهنگ است. تمركز اين بعد از جهاني شدن بر تأثيراتي است كه فرهنگ جهاني بر هويت‌ها و فرهنگ‌هاي ملي و محلي بر جاي مي‌گذارد و احياناً موجب شكل‌گيري و گسترش فرهنگي خاص در عرصه جهاني مي‌شود كه هرگونه محدوديت فرهنگي زندگي اجتماعي را تعديل مي‌كند يا از ميان برمي‌دارد و فرهنگي جهاني را شكل مي‌دهد.
جهاني شدن فرهنگ و تصور انديشه فرهنگ واحد جهانگير، پيشينه‌اي طولاني دارد. از امپراطوري‌هاي باستان مانند چين يا روم كه چنين برنامه‌اي داشتند تا اديان جهان‌گستر هم‌چون مسيحيت و اسلام كه اهدافشان معطوف به همه انسان‌ها بوده و دغدغه جهانگير شدن داشته‌اند و حتي ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي سن سيمون و ماركس و ديگران كه بر شكل‌گيري جامعه و فرهنگ جهاني استوار است، همگي به دنبال خلق فرهنگي برتر و فراگير در سطح جهاني بوده‌اند.
تأثير ابزار و وسايل ارتباطي در كمرنگ كردن مرزها و شكل‌گيري فرهنگ‌هاي فراملي و فرامحلي بسيار موثر بوده است. همان‌گونه كه در مقاطعي از تاريخ، استفاده از كاغذ، چرخ و جاده‌ها موجب حركت در مسيري شد كه آنتوني گيدنز آن را جدايي زمان از مكاني خاص ناميد و توان قابليت اين ابزار موجب تسريع ارتباطات و سبب نزديك شدن فاصله‌ها شد و توان دولت‌ها را براي تسلط بيش‌تر به مناطق حاشيه‌اي و افزايش قدرت خويس بالا برد. در مقاطع ديگري از تاريخ، ابزار ديگري چون ساعت مكانيكي و پول در اين عرصه موثر بودند؛ چنان كه به تعبير مارشال مك لوهان ساعت با تقسيم‌بندي زمان، به تقسيم كار كمك كرد و پول سبب افزايش سرعت و حجم روابط افراد شد و بدين شكل، هر دو وسيله در خدمت تجديد سازمان مكان از طريق زمان و جهاني شدن قرار گرفتند.
4ـ واژه Culture در اصل به معناي كشت و كار بیا پرورش بوده است. اين معنا هنوز در واژه‌هايي چون Agriculture (كشاورزي) و Horticulture (باغ داري) وجود دارد. واژه «كولتور» در مورد جامعه‌اي بشري، از حدود سال 1750 براي نخستين بار در زبان آلماني به كار رفته است. معناي نخستين آن به کشت و پيشرفت بود ولي رفته رفته معناي علمي تازه و ويژه‌اي به خود گرفت، اين معنا به دسته اي از ويژگي‌ها و دستاوردهاي جوامع انساني و درنتيجه، همه بشريت اشاره دارد كه با سازوكارهاي وراثت زيستي انتقال پذيرند. نك: آشوري، داريوش، تعريف‌ها و مفهوم فرهنگ، تهران، آگه، 1380، ص 5.
1- Lowie
2- Malinovsky
3- Talcott parsons
4ـ رباني، رسول و احمدي، يعقوب، جهاني شدن و آينده فرهنگ‌هاي بومي، اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 216 – 215، 1384، صص 39 – 38.
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
اهداف اين تحقيق عبارت است از:
ـ تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی.
ـ فهم نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی بر معاهدات، اسناد و نهادهای بین‌المللی.
ـ نمايان ساختن موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر و ارائه طريق به منظور رفع موانع جهت
يكپارچگي و جامعيت حقوق بشر.
ـ علاقه‌مندی به تحقیق در موضوعات حقوق بین‌الملل و خصوصاً مباحث حقوق بشری.