دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              شماره صفحه
 
 
 
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسأله 5
اهداف تحقیق 6
پیشینه تحقیق 7
فرضیه‌های تحقیق 7
سؤالات تحقیق 7
اهمیت و ضرورت تحقیق 7
روش تحقیق 8
روش گرد آوری 8
ساختار تحقیق 8
بخش اول:کلیات( جهانی شدن، ابعاد مهم و جهانی شدن حقوق بشر) 10
فصل اول: جهانی شدن و ابعاد مهم آن 14
مبحث اول: تعریف جهانی شدن 15
مبحث دوم: تاریخچه جهانی شدن 22
مبحث سوم: ابعاد جهانی شدن 24
بند اول: جهانی شدن اقتصاد 24
بند دوم: جهانی شدن سیاست 28
بند سوم: جهانی شدن فرهنگ 30
فصل دوم: جهانی شدن حقوق بشر 34
مبحث اول: ماهیت حقوق بشر 37
بند اول: اصل حیثیت و کرامت انسانی 39
بند دوم: اصل آزادی 39
بند سوم: اصل برابری 40
مبحث دوم: مقدمات جهانی شدن حقوق بشر 40
بند اول: تحول مفهوم حاکمیت دولت‌ها 40
بند دوم: تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها 42
مبحث سوم: اقدامات سازمان ملل متحد در جهت جهانی شدن حقوق بشر 44
بند اول: اولین گام‌ها در فرایند جهانی شدن حقوق بشر 44
بند دوم: مراحل تاریخی اقدامات سازمان ملل 45
بند سوم: تشکیل کنفرانس جهانی حقوق بشر(1993) وین 47
بند چهارم: افق‌های برتر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر 48
مبحث چهارم: تقویت حقوق بشر در سطح ملی در جهت جهانی شدن حقوق بشر . 49
بند اول: همکاری‌های فنی برای حقوق بشر 50
بند دوم: کمک به انتخابات 50
بند سوم: حقوق بشر و مدیریت دادگستری 51
بند چهارم: ترویج آموزش حقوق بشر 52
الف ـ تعریف آموزش حقوق بشر 52
ب ـ ضرورت آموزش حقوق بشر 53
ج ـ ضرورت برنامه‌های عمل ملی برای آموزش حقوق بشر 53
د ـ اصول حاکم بر برنامه عمل ملی برای آموزش حقوق بشر 54
1ـ اصول سازمانی و کارکردی 55
2ـ اصول فعالیت‌های آموزشی 55
مبحث پنجم: آثار جهانی شدن حقوق بشر 56
بند اول: آثار مثبت جهانی شدن بر حقوق بشر 56
بند دوم: آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر 57
بخش دوم: موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر 60
فصل اول: عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری 67
مبحث اول: ماهیت حقوقی حق شرط 68
بند اول: حق شرط بر انواع معاهدات 70
الف ـ حق شرط بر معاهدات دو جانبه 70
ب ـ حق شرط بر معاهدات چند جانبه 70
بند دوم: قیود وارده بر انشای حق شرط. 71
الف ـ عدم ممنوعیت حق شرط 71
ب ـ عدم مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده 71
بند سوم: آثار حقوقی حق شرط 72
الف ـ آثار حقوقی پذیرش حق شرط 72
ب ـ آثار حقوقی اعتراض به حق شرط 72
ج ـ آثار حقوقی انصاف از حق شرط و مخالفت با آن 73
مبحث دوم: حق شرط بر معاهدات حقوق بشری 74
بند اول: کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی 76
الف ـ محتوای کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی 76
ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی 76
ج ـ نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی 77
د ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی 78
بند دوم: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 78
الف ـ محتوای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 78
ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 79
ج ـ نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 79
د ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 81
بند سوم: کنوانسیون حقوق کودک 81
الف ـ محتوای کنوانسیون حقوق کودک 81
ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک 82
ج ـ نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون حقوق کودک 83
د ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون حقوق کودک 83
فصل دوم: امکان خروج از معاهدات حقوق بشری 86
مبحث اول: معاهداتی که امکان خروج از آن پیش بینی شده است 87
بند اول: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید) و قانون خروج از آن 89
بند دوم: کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده
و قانون خروج از آن 89
بند سوم: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی و قانون خروج از آن 90
بند چهارم: کنوانسیون حقوق کودک و قانون خروج از آن 90
مبحث دوم: معاهداتی که در زمینه امکان خروج ساکت هستند 90
بند اول: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و امکان خروج از آن 91
بند دوم: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امکان خروج از آن 92
فصل سوم: حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای حقوق بشر 94
مبحث اول: مفهوم حاکمیت 96
بند اول: ویژگی‌های حاکمیت 97
بند دوم: تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی 99
مبحث دوم: تعارض حقوق بشر بر حاکمیت ملی دولت‌ها 101
بند اول: الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین‌المللی 101
بند دوم: حمایت بین‌المللی و منطقه ای از حقوق بشر 102
بند سوم: پی‌گیری‌های قضایی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر 104
الف ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق ایجاد یک دادگاه کیفری بین‌المللی 104
1ـ دامنه اختیارات این نوع دادگاه‌ها و مشکلات و موانع 105
2ـ پیشرفت و تحول در ایجاد دادگاه‌ کیفری بین‌المللی 105
3ـ تعارض و تضاد دیوان بین‌المللی با حاکمیت ملی دولت‌‌ها 105
ب ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق دادگاه داخلی دارای صفت جهانی 106
ج ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق ایجاد دادگاه‌های ویژه و دارای صفت جهانی 107
فصل چهارم: استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد 111
مبحث اول: حق وتو 114
بند اول: ماهیت حق وتو 114
بند دوم: چگونگی پیدایش حق وتو 115
بند سوم: سابقه به‌کارگیری از حق وتو 116
بند چهارم: دیدگاه موافقان و مخالفان حق وتو 117
الف ـ دیدگاه موافقان حق وتو و نقد آن 117
ب ـ دیدگاه مخالفان حق وتو 121
مبحث دوم: تأثیر حق وتو در نقض حقوق بشر 123
بند اول: تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف و اصول منشور سازمان ملل 125
الف ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف  منشور سازمان ملل 125
ب ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اصول منشور سازمان ملل 126
بند دوم: حذف وتو یا اصلاح منشور 128
نتیجه‌گیری 130
پیشنهادات 133
منابع و مآخذ 135
ضمائم 142

چکیده انگلیسی 149

 
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
اهداف اين تحقيق عبارت است از:
ـ تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی.
ـ فهم نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی بر معاهدات، اسناد و نهادهای بین‌المللی.
ـ نمايان ساختن موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر و ارائه طريق به منظور رفع موانع جهت
يكپارچگي و جامعيت حقوق بشر.
ـ علاقه‌مندی به تحقیق در موضوعات حقوق بین‌الملل و خصوصاً مباحث حقوق بشری.