تاثیر نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی-دانلود پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اهميت موضوع

هدف کلي حقوق، ايجاد نظم و استقرار عدالت است. بـاوجـود ازدياد جمعيت و گسترش جوامع بشري و صنعتي شدن جوامع، گاه شاهد تزاحم ميان حقوق افراد مختلف در جامعه هستيم. روش رفع ايـن مزاحمت‌ها در گذشته از پيچيدگي چنداني برخوردار نبود؛ اما با صنعتي شدن جـوامـع، جـبـران زيـان‌هـايـي کـه ناشي از گسترش زندگي شهرنشيني است، باعث ايجاد قواعد مسئوليت مدني شده است. به دنبال پيشرفت تمدن و افزايش اختراعات بشر، وقوع زيان‌هاي احتمالي نيز بيشتر و روابط حقوقي مردم در اثر ارزيابي وسايل توليد و ترقي سطح زندگي وسيع‌تر شده و بــر ايــن اســاس، تـنــوع ضـرر و زيان‌هاي حاصل شده بين مردم هم افزايش يافته است. در جـرايـم غيرعمدي مانند بـي‌احـتياطي رانندگان يا عدم مراقبت مالکان و متصديان وسايل موتوري که وقوع سوانح مختلفي را موجب مي‌شود، براي تأمين امنيت و حفظ نظم اجتماعي و رعايت عدالت بايد خسارت‌هاي وارد شده و آن­چه در آينده از آن خسارت ناشي خواهد شد، جبران گردد. اين ضرر و خسارت منحصر به ضرر مادي و مالي نيست. انسان در برابر لطمات روحي نيز آسيب‌پذير است. گاه اين آسيب‌ها توسط آسيب‌ديده بروز نمي‌کند و در نتيجه آن، روز به روز اثرات روانـي جـبران‌ناپذيرتري بر فرد به جاي مي‌ماند.  ‌

برخي مواقع ضرر‌هاي معنوي وارد شــده بــه اشـخــاص، از ضـرر‌هـاي مـادي اثرگذارترند و اين امر بايد مورد حمايت قانون قرار گيرد و واردکننده ضرر ملزم به جبران آن شود؛ لذا حقوق  صرفاً به بعد مادي نمي پردازد و با اهميت دادن به اين جنبه در پي دستيابي به اهداف بزرگي همچون حفظ نظم، استقرار عدالت و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و رفع خصومت است. بر اين اساس است که قانون‌گذار بخشي از توجه خود را معطوف به بحث خسارت‌هاي معنوي نموده و از مسئله مهم خسارت‌هاي معنوي غافل نمانده است؛ اگرچه حقوق محدود به قانون نيست و رويه قضايي (حقوق زنده و جاري ) تحت تاثير برخي عوامل در اين بعد محجور مانده است.

با توجه به اهميت جبران ضرر و زيان‌هاي معنوي و تأثير آن بر روحيه افراد، در مباحثي جداگانه از نظر شرعي و قانوني به اين بحث پرداخته مي‌شود.  ‌

مقطوع بودن ديه و عدم تمايل رويه­ي قضايي به پذيرش جبران خسارت زائد بر ديه، تفاوت ديه ي زن و مرد و تغليظ ديه در مکان­ها و زمان­هاي خاص نيز تا حدي از هدف جبران خسارت فاصله گرفته و انديشه­ مجازات و بازدارندگي را به ذهن تداعي مي کند.

کشفيات علمي، صنعتي شدن و استفاده­ي روز افزون از ماشين موجب گرديده تا کنترل انسان  بر محيط زندگي­اش از دست برود. خسارات  ناشي از پديده­هاي جديد در حال افزايش است. به عبارت ديگر اشياي بي جان به وجود آمده در نتيجه ي پيشرفت علم و صنعت، مدام انسان را تهديد مي­کنند.

پيشرفت صنعت و تمدن و ماشيني شدن روابط انساني باعث شده تا هر روز بيش از پيش نياز به امنيت احساس شود.

وجود صنعت بيمه و گسترش قابل توجه آن نشان مي­دهد که افراد عموماً در بيشتر موارد خطر گريزند و حاضرند براي اجتناب از خطر مبلغي را بپردازند از طرف ديگر با توجه به پيشرفت­هاي فراوان در تأمين اجتماعي، نياز به مسئوليت مدني براي جبران خسارت کمتر شده است، با وجود اين جبران خسارات زيانديده از طريق مسئوليت مدني هيچگاه اهميت خود را از دست نداده و نخواهد داد و بخش مهمي از امنيت قضايي و حقوقي مردم را تامين مي کند و لاجرم بازرسي و کنترل مداوم مقررات و ضوابط و رويه هاي جاري از جهت خاصيت جبران کنندگي آنها ضروري است که در صدد انجام اين مهم هستيم.

موضع گيري صحيح و سيسماتيک قانونگذار و رويه قضايي در خصوص خساراتي که متوجه زياندگان مي شود امر مهمي است ومطالعه و بررسي نقادانه  اين مواضع جهت جلوگيري از انحراف و نشان دادن مواضع ضعف و قوت مقررات و يافتن خلاء هاي قانوني و حقوقي امر مهمتري است که وظيفه حقوقدانان مي باشد که در اين رساله در صدد آن مي باشيم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1)  با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها  مي­توان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده و نقش مقررات مسئوليت مدني در اين ميان چيست.

2) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني از بعد حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي در مورد ارتقاء سطح قوانين به حدي که يک نگاه سيستماتيک و هدفمند براي مسئوليت مدني تبيين نمائيم.

3) بررسي جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی