دانلود پایان نامه

پاسخ به مؤلفه افقی است و در سدهای بزرگ هرچند از مؤلفه افقی کوچکتر است ولی باز هم مقدار قابل توجهی دارد.
به طورکلی اندرکنش بین سد و مخزن موجب افزایش تنش‌های داخلی سد می‌گردد و میزان این افزایش تابعی از نسبت فرکانس طبیعی مخزن به فرکانس طبیعی سد می‌باشد]۱[:
(۳-۴۵)

که در آن: به ترتیب، فرکانس طبیعی مخزن و سد، پریود

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع کولر، ۵۰۰، مگاوات، است[۲۶].

دیدگاهتان را بنویسید