دانلود پایان نامه

مدول‌الاستیسیته سد است ولی رابطه مشخصی بین آنها مشاهده نمی‌شود.
۳- مؤلفه قائم زلزله تأثیر زیادی در نیروهای هیدرودینامیکی افقی ایجاد شده در وجه بالا دست سد دارد. همچنین می‌توان نتیجه گرفت که مؤلفه قائم زلزله تأثیر زیادی در تحلیل سدهای بتنی وزنی دارد.

۳-۵-۳-مقایسه پاسخ به مؤلفه افقی و قائم زلزله
در شکل (۳-۷) پاسخ تاریخچه

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع جالیزی، دادند،، مزرعه،، ۳-۱).

دیدگاهتان را بنویسید