فرکانسی بارگذاری می‌باشد. در سدهای کوتاه معمولاً فرکانس طبیعی مخزن بسیار بیش از فرکانس‌های حامل عمده انرژی زمین لرزه است و با دقت خوبی می‌توان با صرفنظر کردن از تأثیر تراکم‌پذیری سیال رفتار دینامیک سیستم را به کمک روش جرم افزوده تحلیل کرد.
ولی در تحلیل دینامیکی سدهای بلند خاصیت تراکم‌پذیری سیال اهمیت پیدا می‌کند و در

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعاستاندارد، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام

دیدگاهتان را بنویسید