دانلود پایان نامه

سد این پاسخ ها را به کمک مسائل عددی بیان نمود.
زینگالس[۲۷]، فشار هیدرودینامیک سیستم سد- مخزن را با استفاده از تحلیل تصادفی زلزله بدست آورد. این کار با در نظر گرفتن سیال تراکم پذیر و مدل لرزه ای خاص انجام یافت.
عطار نژاد و فرساد]۸[، پاسخ دقیق سیستم سد- مخزن را در حوزه ی زمانی برای سد با ضخامت متغییر مورد بررسی قرار

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، اعتماد مشتریان، وفاداری مشتری

دیدگاهتان را بنویسید