دانلود پایان نامه

فرکانسی حل کرده، سپس معادله (۲-۱۹) که همان معادله حاکم بر رفتار مخزن با سیال غیرلزج می باشد در حوزه زمانی بوسیله روش های مختلفی بدست آورده می شود. این روش ها شامل روش جداسازی متغیرها، تبدیل فوریه کسینوسی و تبدیل لاپلاس می باشد. در نهایت معادله (۲-۲۲) که معادله حاکم بر رفتار مخزن با سیال غیرلزج و تراکم ناپذیر می باشد، حل کرده و

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره کسب و کار الکترونیکی، کسب و کار الکترونیک، عوامل شخصی، کسب و کار

دیدگاهتان را بنویسید