می‌باشد. در این حالت، فشار هیدرودینامیک نمی‌تواند با تأثیرات اینرسی یک جرم افزوده متحرک بیان شود. این موضوع به شکل تراکم ناپذیری سیال بیان می شود. در بخش (۴-۷-۲) مشاهده می شود که فقط برای فرکانس‌های تحریک کمتر از فرکانس پایه‌ای مخزن می توان سیال پشت سد را به صورت سیال تراکم ناپذیر در نظر گرفت. و در نتیجه می توان تراکم ناپذیری را

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

دیدگاهتان را بنویسید