دانلود پایان نامه

می‌باشد. در این حالت، فشار هیدرودینامیک نمی‌تواند با تأثیرات اینرسی یک جرم افزوده متحرک بیان شود. این موضوع به شکل تراکم ناپذیری سیال بیان می شود. در بخش (۴-۷-۲) مشاهده می شود که فقط برای فرکانس‌های تحریک کمتر از فرکانس پایه‌ای مخزن می توان سیال پشت سد را به صورت سیال تراکم ناپذیر در نظر گرفت. و در نتیجه می توان تراکم ناپذیری را

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع رضوان،۱۳۸۵)، بهرامی، مفرط، (رهم

دیدگاهتان را بنویسید