ارتفاع ۳۰۰ فوت به دو مؤلفه زلزله ۱۹۵۰، السنترو
برای حالت مخزن خالی تغییر مکان تاج سد در اثر مؤلفه قائم زلزله فقط ۶ الی ۲۸ درصد مقدار ناشی از مؤلفه افقی زلزله است. در حالیکه با حضور مخزن این مقدار به ۱۸ الی ۲۱۵ درصد می‌رسد. همچنین دیده می‌شود که مقدار پاسخ تغییر مکان تاج سد به مؤلفه قائم زلزله، برای سدهای کوچک بزرگتر از

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایمواد مخدر، مراجع صالح، مجازات اعدام

دیدگاهتان را بنویسید