دانلود پایان نامه

(۳-۳۷)

(۳-۳۸)

که در آن وزن واحد حجم آب می‌باشد و نیز عبارت است از:
(۳-۳۹)

تابع پاسخ فرکانس مختلط برای نیروی هیدرودینامیک جانبی بصورت زیر بدست می‌آید:
(۳-۴۰)

و تابع پاسخ فرکانس مختلط برای نیروی هیدرودینامیک حالت سد و مخزن بدون اندرکنش برابر است با:
(۳-۴۱)

چوپرا با بررسی نتایج با مثال عددی نتیجه گرفت:
۱- حضور

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد مارکر، فیلوژنتیک، شده‌اند.، (جوشی

دیدگاهتان را بنویسید