است که تحریک شتاب سد در مود اساسی است و پایه سد ثابت می‌باشد. در حل معادله فرض شده که کف مخزن صلب است.
چاکرابارتی و چوپرا با بررسی نتایج با مثال عددی نتیجه گرفتند که:
۱- اندرکنش بین سد و مخزن تأثیر زیادی در نیروی هیدرودینامیک ناشی از مؤلفه قائم زلزله دارد.
۲- نیروی هیدرودینامیک ناشی از مؤلفه قائم زلزله شدیداً وابسته به

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایبازداشت موقت، اختلاس، قانون مجازات

دیدگاهتان را بنویسید