آید[۱]:
(۳-۲۶)

۳-۴-۲-پاسخ به حرکت قائم زمین
برای شتاب قائم زمین فرضیات و محدودیتهای چوپرا مانند شتاب افقی می باشد[۱]. در این حالت شرایط مرزی عبارتنداز:
(۳-۲۷)

(۳-۲۸)

(۳-۲۹)

که در آن مؤلفه قائم شتاب زمین بوده و معادله (۳-۲۸) نیز اثر موج در سطح آب را بیان می‌کند.
پاسخ فرکانس مختلط در اثرتحریک به شرح

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره رغبتی، مربوطه،، ، شود.لذا

دیدگاهتان را بنویسید