دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حق شرط در کمیسیون حقوق بین­الملل[۱]

« در مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۳، مجمع عمومی طی قطعنامه ۳۱/۴۸ خود، از کمیسیون حقوق بین­الملل می خواهد که مسأله « حقوق حاکم بر حق شرط بر معاهدات » را در دستور کار خود قرار دهد. کمیسیون حقوق ­بین ­الملل در اجلاسیه چهل و ششم خود در سال ۱۹۹۴، آقای پروفسور آلن پله ( Alain Pellet ) را به عنوان مخبر ویژه کمیسیون در این خصوص منصوب می­کند[۲]».

آقای پله از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۱۱، شانزده گزارش تقدیم کمیسیون می­نماید که تمامی این گزارشات در اجلاسیه­های کمیسیون حقوق بین­الملل مورد بحث و تبادل نظر قرار می­گیرد و تصویب می­شود. این شانزده گزارش به ترتیب به موارد ذیل می­پردازد:

 • گزارش اول در سال ۱۹۹۵ در اجلاسیه چهل و هفتم به کمیسیون ارائه می­شود و در این گزارش آقای پله عنوان بحث را به « حق شرط بر معاهدات » تغییر می­دهد و در نتیجه­گیری خود هر گونه تصویب رهیافت را بدون وارد کردن خللی بر کنوانسیون های وین در رابطه با حقوق معاهدات پیشنهاد می­دهد.
 • گزارش دوم در سال ۱۹۹۶ در اجلاسیه چهل و هشتم دریافت می­گردد که به موضوع حق شرط بر معاهدات قانون­ساز از جمله معاهدات حقوق بشری می­پردازد. در سال ۱۹۹۷ در اجلاسیه چهل و نهم، کمیسیون نتایج مقدماتی حق شرط بر معاهدات قانون ساز را مورد تصویب قرار می­دهد.
 • گزارش سوم در سال ۱۹۹۸ در اجلاسیه پنجاهم به بررسی تعریف حق شرط و اعلامیه تفسیری می­پردازد.
 • گزارش چهارم در سال ۱۹۹۹ در اجلاسیه پنجاه و یکم به عنوان بررسی تعریف حق شرط و اعلامیه تفسیری دریافت می­شود.
 • گزارش پنجم در سال ۲۰۰۰ در اجلاسیه پنجاه و دوم دریافت گردید که دو بخش داشت: یکی، جایگزین­های حق شرط و اعلامیه تفسیری و دیگری، بررسی نحوه تنظیم حق شرط ها و اعلامیه های تفسیری.
 • گزارش ششم به همراه بخش دوم گزارش پنجم با عنوان اقسام تنظیم حق شرط ها و
  اعلامیه­ های تفسیری در اجلاس پنجاه و سوم در سال ۲۰۰۱ مورد بررسی قرار گرفت.
 • گزارش هفتم در سال ۲۰۰۲ در اجلاسیه پنجاه و چهارم در خصوص نحوه تنظیم، اصلاح و استرداد حق شرط­ ها و اعلامیه­ های تفسیری ارائه شد.
 • گزارش هشتم در سال ۲۰۰۳ در اجلاسیه پنجاه و پنجم در مورد استرداد و اصلاح حق شرط­ ها و اعلامیه­ های تفسیری دریافت شد.
 • گزارش نهم در سال ۲۰۰۴ در اجلاسیه پنجاه و ششم در خصوص اعتراض به حق شرط و تعریف اعتراض ارائه شد.
 • گزارش دهم در سال ۲۰۰۵ در اجلاسیه پنجاه و هفتم در خصوص اعتبار حق شرط ها ارائه شد.
 • گزارش یازدهم در سال ۲۰۰۶ در اجلاسیه پنجاه و هشتم در خصوص تبیین مسائل شکلی مربوط به تنظیم اعتراض و استرداد حق شرط ارائه شد.
 • گزارش دوازدهم در سال ۲۰۰۷ در اجلاسیه پنجاه و نهم در مورد مسائل شکلی مربوط به پذیرش و قبولی حق شرط ها دریافت شد.
 • گزارش سیزدهم درسال ۲۰۰۸در اجلاسیه شصتم در مورد موضوع اعلامیه ­های تفسیری مطرح شد.
 • گزارش چهاردهم در سال ۲۰۰۹ در اجلاسیه شصت و یکم در رابطه با مسائل مطرح شده در قبل و موضوعات تنظیم اعلامیه­ های تفسیری و اعتبار حق شرط ها و اعلامیه­ های تفسیری ارائه شد[۳].
مطلب مشابه :  پايان نامه کارشناسی ارشد:شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه دوستانه پس از جنگ سرد

[۱]. International Law of Comission

[۲]. همان،ص۳۸

[۳]. همان،ص ص ۳۸-۴۲