دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اهداف تحقيق

۱)  با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها  مي­توان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده و نقش مقررات مسئوليت مدني در اين ميان چيست.

۲) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني از بعد حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي در مورد ارتقاء سطح قوانين به حدي که يک نگاه سيستماتيک و هدفمند براي مسئوليت مدني تبيين نمائيم.

۳) بررسي جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.

ج) پرسش هاي تحقيق

۱) اقسام ضرر و خسارت قابل جبران در حقوق ايران کدامند؟  آيا همه خسارات بايد قابل جبران باشند يا اينکه وجود و ورود برخي خسارات لازمه زندگي اجتماعي است و در هر حال تحمل چه نوع خساراتي لازمه زندگي اجتماعي است و معيار کلي در اين باره چيست؟

۲)آيا قانونگذار ايران ديدگاه هوشمندانه اي در باره مسئوليت مدني و اهداف آن داشته است؟

۳) آيا سياست قانونگذاري و رويه قضايي در حقوق مسئوليت مدني ايران در راستاي خاصيت جبران کنندگي مي­باشد؟

۴) آيا مقررات مسئوليت مدني لزوما بايد خاصيت جبران کنندگي داشته باشند يا پاره اي از خسارات بايد از طرق ديگري جبران گردد.

مطلب مشابه :  سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن

۵) آيا قانونگذار در جبران خسارات زيانديده از سيستم هاي سنتي و مرسوم تبعيت کرده يا از سيستم هاي ابزار گرا؟

۶) آيا موضع قانونگذار ايران در افزايش فرهنگ تضييع حق و بالطبع افزايش دعاوي موثر بوده است.

د) فرضيه هاي تحقيق

۱) لزوم جبران شدن خسارات زيانديده در همه سيستم هاي مرسوم و ابزارگرا از اهداف اساسي قانونگذار است.

۲) قانونگدار ايران در وضع مقررات راجع به مسئوليت مدني ، بخصوص از ديدگاه جبران خسارات زيانديده هوشمندانه عمل نکرده و سيتم منسجمي برقرار نکرده است، بگونه اي که نه از تئوريهاي مرسوم و نه ابزار گرا تبعيت صحيح نشده است.

۳) رويه قضايي ايران توجهي به اهداف حقوق مسئوليت مدني ندارد و اهتمام کافي در جبران خسارات زيانديده ندارد و نه تنها وظيفه خود را در تکميل مقررات قانوني انجام نداده بلکه در اجراي صحيح مقررات موجود و صريح راجع به جبران برخي خسارات زيانديده نيز فشل و ناتوان بوده است .

۴) سياست حقوق ايران در رابطه با جبران برخي خسارات مانند خسارات بدني و خسارات مازاد بر ديه و خسارات تاخير منطقي نيست و در برخي موارد نيز؛ مانند خسارات عدم النفع دچار ابهام است.

 

 

ه) روش تحقيق

روش تحقيق به صورت نظري و کتابخانه­اي بوده و براي تطبيق مطالب از کتب و مجلات حقوقي مختلف، استفاده شده است. در مقايسه عناوين سعي شده نظريات علماي حقوق و فقها بيان گردد.

و) سازماندهي تحقيق

اين پايان نامه از دو بخش اصلي تشکيل شده است، بخش نخست: کليات، که شامل دو فصل مي­باشد. در فصل اول واژه­شناسي و بيان مباني نظري مسئوليت مدني و در فصل دوم: انواع مسئوليت و اهداف مسئوليت مدني مورد بررسي و بحث قرار مي­گيرد. در بخش دوم انواع خسارت و روش­هاي تأمين جبران خسارت در دو فصل مورد ارزيابي قرار مي­گيرد، که در فصل نخست انواع خسارت و روش­هاي جبران خسارت و در فصل دوم وسايل تأمين جبران خسارت و ارتباط آن­ها با خاصيت جبران کنندگي مطرح مي­گردد.

مطلب مشابه :  موضوع اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته سیب زمینی و پارامتر رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱)  با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها  مي­توان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده و نقش مقررات مسئوليت مدني در اين ميان چيست.

۲) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني از بعد حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي در مورد ارتقاء سطح قوانين به حدي که يک نگاه سيستماتيک و هدفمند براي مسئوليت مدني تبيين نمائيم.

۳) بررسي جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی