دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

انشای حق شرط

پیش از صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۵۱، انشای حق شرط بر معاهدات بین­المللی موکول به تصریح خود معاهده بوده است. به این معنا که اصل بر عدم آزادی انشای حق شرط بر معاهدات بین­المللی بوده است. در نظریه مشورتی « چنین پیش­بینی گردید که انشای حق شرط مستلزم ذکر در معاهده نمی­باشد و هر طرف معاهده می­تواند نسبت به آن حق شرط قائل شود[۱]». به عبارت دیگر، اصل بر آزادی انشای حق شرط بر معاهدات بین­المللی گرفته شده است مگر آنکه صریحاً انشای حق شرط منع شده باشد. عهدنامه­های حقوق معاهدات نیز این نظر را پذیرفت و در ماده ۱۹ خود به آن تصریح کرد. معاهده بیان می دارد که:

« هر کشوری می تواند به هنگام امضا، تصویب، قبولی، تصدیق یا الحاق به معاهده ای، حق شرطی را انشا کند، مگر آنکه:

(الف) حق شرط به موجب ] آن [ معاهده منع شده باشد… ».

اما باید توجه داشت که این بحث در جایی مطرح می­گردد که در معاهده تصریحی بر آزادی یا عدم آزادی انشای حق شرط نباشد. به بیان دیگر، در معاهدات بین­المللی در رابطه با انشای حق شرط سه وضعیت قابل تصور است:

  • تصریح به آزادی انشای حق شرط
  • تصریح بر عدم آزادی انشای حق شرط
  • وضعیت سکوت.

به طور کلی، وضعیت تصریح به آزادی انشای حق شرط و وضعیت سکوت، اثر حقوقی یکسانی دارند[۲] و باید توجه داشت که در این دو وضعیت ( همانگونه که در نظریه مشورتی و ماده ۱۹ عهد نامه حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ تصریح گردیده )، حق شرط باید با هدف و موضوع معاهده سازگار باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

در اینجا پرسشی مطرح می­گردد که مفهوم موضوع و هدف معاهده چیست؟ با توجه به نظریه مشورتی دیوان دائمی دادگستری بین­المللی درباره مدارس اقلیت­ها در آلبانی ( ۱۹۳۵)، « موضوع در آن مقرراتی نهفته است که اجرای آنها برای تحقق هدف ضرورت دارد. از این رو وقتی گفته می­شود شرط باید با موضوع و هدف معاهده، سازگار باشد به این معناست که آن قواعد و مقرراتی از معاهده که اجرای آنها برای رسیدن به هدف ضرورت دارد، استثنا بردار و قابل تغییر نیستند. اگر در کنار قواعد و مقررات اصلی معاهده که از پیوستگی آنها راه وصول به هدف شکل می­گیرد، مقررات دیگری در معاهده باشد که ضمن ارتباط با موضوع و هدف، برای تحقق آن ضروری نیست، اگر چه می­تواند در نیل به هدف مؤثر باشد و آن را تسهیل کند، طبق ضابطه « موضوع و هدف » شرط تنها نسبت به این مقررات و تعهدات ممکن خواهد بود[۳]». همچنین باید توجه داشت که « حق شرط بر قواعدی از معاهده که خصوصیت قاعده آمره بین المللی را دارند، مغایر با موضوع و هدف آن معاهده و ممنوع می باشد[۴]».

[۱]. ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق معاهدات بین­المللی … ص۱۰۱

[۲]. باید توجه داشت که در مواردی که معاهده تصریح بر آزادی انشای حق شرط می­نماید، می­تواند این آزادی را کلی و عام بیان کند و یا محدود به مقررات خاص نماید و لیکن در هر صورت باید با هدف و موضوع معاهده هماهنگ باشد.

[۳]. عسگری، پوریا، حق شرط بر معاهدات حقوق بشری … صص ۳۴-۳۵

مطلب مشابه :  بررسی ابهامات قانون گذار در زمینه ی مجازات جرم سقط جنین عمدی-دانلود پايان نامه

[۴]. ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق معاهدات بین المللی … ص ص ۱۰۲-۱۰۳