دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست عناوين

عنوان                                                     صفحه

 
 

 

چکیده ۱

فصل اول ـ كليات ۱۱

مبحث اول: مقدمه ۱۱

مبحث دوم: موضوع حقوق كار ۱۲

مبحث سوم: تعريف حقوق كار ۱۳

مبحث چهارم: مشخصات حقوق كار ۱۴

گفتار اول: جنبه‌ي حمايتي حقوق كار ۱۵

 1. كاستن از نابرابري ۱۵
 2. تحول در جهت افزايش حمايت ۱۶
 3. گسترش حمايت‌هاي حقوق كار به گروه‌هاي مختلفي كه كار مي‌كنند ۱۶
 4. تنوع مقررات كار ۱۷

گفتار دوم: جنبه‌ي امري حقوق كار ۱۹

 1. مفهوم قانون امري ۱۹
 2. نظم عمومي اجتماعي ۲۰
 3. توافق در مورد برقراري مزايايي بيشتر از مزاياي قانوني ۲۰
 4. نظارت بر اجراي مقررات كار ۲۱

گفتار سوم: مفهوم اجتماعي و اقتصادي حقوق كار ۲۱

 1. مفهوم اجتماعي حقوق كار ۲۲
 2. واقع‌گرايي در روابط كار، دگرگوني‌هاي كنوني و چاره‌جويي ۲۳

مبحث پنجم: گذشته‌ي حقوق كار ۲۶

 1. دوره‌ي آزادي مطلق ۲۶
 2. دوره‌ي دخالت دولت ۲۷
 3. دوره‌ي روابط جمعي كار ۲۸

مبحث ششم: حقوق كار امروزي ۲۸

گفتار اول: قانونگذاري ۲۹

 1. قانون اساسي ۲۹
 2. قوانين عادي ۳۰
 3. مقررات اجرايي كار ۳۰

مبحث هفتم: روابط جمعي كار ۳۱

 1. دفاع سنديكاها از منافع شغلي در مراجع حل اختلاف ۳۲
 2. دفاع سنديكاها از منافع شغلي در برابر كارفرمايان ۳۲
 3. اعمال سنديكايي و نمايندگي كارگر در سطح كارگاه‌ها ۳۲
 4. اعمال سنديكايي در سطح ملي و بين‌المللي ۳۳

مبحث هشتم: سير تحول حقوق كار در ايران ۳۳

گفتار اول: آغازگري دخالت دولت بر مسائل و روابط كار ۳۳

گفتار دوم: نخستين مقررات كارخانجات صنعتي ۳۵

گفتار سوم: قانونگذاري كار و تحولات آن ۳۵

 1. مبارزات سياسي ۳۵
 2. مراحل قانونگذاري ۳۵

مبحث نهم: جمهوري اسلامي ايران و قانونگذاري كار ۳۷

گفتار اول: توقعات انقلابي و نقش آن در طرح جديد قانون كار ۳۷

 1. مرحله عدم ثبات ۳۷
 2. مرحله‌ي ثبات ۳۹

فصل دوم: شقوق حق بر كار ۴۰

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد :مرز اصلی بین رازداری بانکی و نهانکاری بانکی

مقدمه ۴۰

مبحث اول: شرايط كار؛ حقوق و تعهدات كارگر ۴۱

گفتار اول: ساعات كار ۴۱

 1. كارهاي كشاورزي ۴۱
 2. كارهاي سخت، زيان‌آور و زيرزميني ۴۱
 3. كار متناوب ۴۲
 4. كار نوبتي ۴۲
 5. كار اضافي ۴۲
 6. كار نوجوانان ۴۲
 7. كار كارآموزان ۴۲

گفتار دوم: حق برخورداري از تعطيلات ۴۳

 1. تعطيل هفتگي ۴۴
 2. تعطيلات رسمي ۴۴

گفتار سوم: حق برخورداري از مرخصي‌ها ۴۵

 1. مرخصي استحقاقي ۴۵
 2. مرخصي‌ بدون حقوق ۴۶
 3. مرخصي استعلاجي، بارداري، زايمان، شيردهي ۴۷

الف: مرخصي استعلاجي ۴۷

ب: مرخصي بارداري، زايمان و شيردهي ۴۸

ج: مرخصي مربوط به حوادث زندگي ۴۹

مبحث دوم: حق برخورداري از شرايط ايمني ۵۱

گفتار اول: تاريخچه ايمني، حفاظت و بهداشت كار ۵۱

گفتار دوم: امنيت جسمي و رواني ۵۴

گفتار سوم: امنيت اقتصادي ۵۶

گفتار چهارم: امنيت اشتغال ۵۶

گفتار پنجم: موضوعي فراتر از اشتغال؛ وضعيت حرفه‌اي اشخاص ۵۸

مبحث سوم: منع تبعيض در استخدام و حرفه به عنوان يكي از حقوق كارگران ۵۹

گفتار اول: مقاوله‌نامه‌ي ۱۱۱ سازمان بين‌المللي كار در خصوص منع تبعيض در اشتغال و حرفه ۶۱

مبحث چهارم: پايان رابطه‌ي كارگري و كارفرمايي بر اثر اخراج و يا استعفاء ۶۶

گفتار اول: پايان قرارداد كار مدت غير موقت ۶۶

گفتار دوم: اخراج و دلايل آن ۶۷

الف: امور مربوط به رفتار كارگر ۶۸

ب: موارد مربوط به ترديد در صلاحيت‌ها يا كاهش توانايي‌هاي كارگر ۶۸

ج: ضرورت‌هاي كارگاه ۶۹

گفتار پنجم: اخراج موجه و دلايل آن ۶۹

الف: دلايل اخراج ۷۰

 1. اخراج كارگر پس از توقيف منجر به محكوميت جزايي ۷۱
 2. اخراج موجه كارگر به ساير اسباب ۷۲

ب: تشريفات اخراج موجه ۷۳

ج: پرداخت حق سنوات ۷۴

گفتار ششم: اخراج غير موجه ۷۵

الف: حكم اخراج ناموجه ۷۵

ب: نظر كارگر در خصوص بازگشت به كار ۷۶

ج: موارد ابهام و ترديد ۷۷

مبحث پنجم: كار كودك ۷۸

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:ارتقاء انصاف و عدالت با تأکید بر همه اشکال خشونت

گفتار اول: ۷۹

گفتار دوم: تعاريف كودك، كار كودك و دوازده اسطوره درباره‌ي كار كودك ۸۰

الف: تعريف كودك ۸۰

ب: كار كودك ۸۱

ج: انواع كار كودك ۸۲

د: حقوق كودك قبل از «كنوانسيون حقوق كودكان» ۹۰

ه‍: كودكان از نگاه آمار ۹۲

 1. كودكان و كار ۹۲
 2. كودكان و تحصيل ۹۲

و: كودكان و قانون كار در ايران ۹۳

فصل سوم: چشم‌اندازي بر سازمان بين‌المللي كار و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ۹۵

گفتار اول : جامعه ی ملل و تاسیس سازمان بین المللی کار ۹۵

مبحث اول : ساختار و تشکیلات سازمان بین‌المللی ۹۷

مبحث دوم : اهداف راهبردی و اقدامات سازمان بین‌المللی کار ۹۸

گفتار اول : اهداف راهبردی و وظایف سازمان بین‌المللی کار ۹۸

بند الف – ارتقا و تحقق معیارها ، اصول و حقوق بنیادین کار ۱۰۴

حق سازماندهی (آزادی انجمن ها) و شناسایی موثر حق مذاکرات جمعی (پیمان جمعی کار) ۱۰۴

محو کلیه اشکال کار اجباری یا بیگاری ۱۰۴

الغای موثر کار کودک ۱۰۵

محو هرگونه تبعیض در خصوص اشتغال و استخدام ۱۰۵

بند الف – ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به شغل و در آمد مطلوب (ایجاد اشتغال) ۱۰۶

بند ج – افزایش پوشش و کارآیی اجتماعی برای همه (حمایت های اجتماعی) ۱۰۷

بند د– تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی ۱۰۹

گفتار دوم : اقدامات سازمان بین‌المللی کار ۱۱۰

بند الف – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی ۱۱۲

بند ب – برنامه ی ایمنی و بهداشت کار و محیط آن (کار ایمن) ۱۱۲

بند ج: برنامه ی شرایط کار و اشتغال ۱۱۵

بند د: برنامه ی ایدز و دنیای کار ۱۱۷

بند ه ‍: برنامه ی بین المللی مهاجرت ۱۱۹

 1. ارائه کمک های فنی و اطلاعات به کشورهای عضو ۱۲۲

بند ب – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی ۱۲۷

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی پیشنهاد جهت رفع مشکلات دیات و بیان نارسایی هایی فراوانی

گفتار سوم : بررسی مصوبات سازمان بین‌المللی کار ۱۳۲

گفتار اول : مقاوله نامه های بنیادی و کلیدی سازمان بین‌المللی کار ۱۳۴

مبحث سوم : الحاق ایران به اسناد بین المللی در زمینه ی کار ۱۳۹

مبحث چهارم : ۱۴۳

مبحث ششم : ۱۴۹

مبحث هفتم : حق بر کار ۱۵۵

مبحث هفتم : حق بر کار ۱۵۵

گفتار اول: بحث ها و کار های مقدماتی مربوط به تدوین میثاق ۱۵۶

الف. حق برکار ۱۵۶

ب. فرصت کسب معاش خویش ۱۵۷

ج. آزادی انتخاب شغل ۱۵۸

د. اشتغال کامل ۱۵۹

بند۱٫ توسعه اقتصادی ۱۶۰

بند۲٫ برنامه های ملی و بین المللی ۱۶۰

بند۳٫اشتغال مولد ۱۶۱

بند۴٫ آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی ۱۶۱

بند۵٫ اقداماتی که باید اتخاذ شود ۱۶۱

گفتاردوم:عناصر وابسته به کار از دیدگاه میثاق وحقوق بشر ۱۶۲

الف. تضمین حق بر کار ۱۶۲

ب. عناصر حق برکار ۱۶۲

 1. دسترسی به اشتغال ۱۶۳

ج) دسترسی برابر با اشتغال ۱۶۷

د) خدمات اشتغال ۱۷۲

و) آموزش فنی و حرفه ای ۱۷۲

 1. انتخاب آزاد اشتغال ۱۷۳

۳٫تضمین علیه اخراج خود سرانه ۱۷۵

نتیجه گیری ۱۷۸

فهرست منابع و مآخذ ۱۸۱

منابع انگلیسی: ۱۸۴