دانلود پایان نامه

است. پایائی با بهره گرفتن از روش بازآزمایی نیز ۰٫۹۴ بدست آمد.

در مطالعه ی عظیم زاده، رضویه و محرری (۱۳۸۸) آلفای کرونباخ۰٫۹۴ برآورد شده است و ضریب پایایی حاصل از بازآزمایی۰٫۹۶ گزارش شده است، که حاکی ازپایایی خوب این پرسشنامه در جمعیت ایرانی است.
۵-پرسشنامهی طرحواره ی ظاهرتجدیدنظرشده (کش،ملنیک و هاربوسکی،۲۰۰۴).
پرسشنامه طرحواره های ظاهر ابزاری ۱۴ پرسشی بود که سرمایه گذاری تن انگاره را در ارتباط با باورها یا نظرات خاص مربوط به اهمیت ، مفهوم و تاثیر ظاهر در زندگی فرد ارزیابی می کرد. کش (۱۹۳۰) نشان داد که پایایی آن بر روی ۱۷۱ دانشجوی زن و مرد به ترتیب ۰٫۸۲ و ۰٫۷۹ است. پایایی به روش بازآزمایی یک ماهه برای داشجویان زن ۰٫۷۱ بود . علیرغم پشتیبانی تجربی ، بررسی منتقدانه ، از محدودیتهای این ارزیابی خبر می داد . این مشکلات شامل پرسشهای خود ارزشی و تصورات قالبی اجتماعی ، پرسشهای رفتاری اندک و عدم موفقیت دریافتن تفاوتهای جنسیتی مورد انتظاربودند. بنابراین ، در ابتدا مقیاسی ۴۵ پرسشی ساخته شد و همراه با پرسشنامه ی و ارزیابیهای اعتبار یابی دیگری در اختیار ۶۰۳ دانشجو (۴۶۸ دختر و ۱۳۵ پسر ) قرارگرفت. نتیجه نهایی ، پرسشنامه بازنگری شده طرحواره ی ظاهربا۲۰ ماده ای مربوط به سرمایه گذاری شناختی – رفتاری بر ظاهر و شامل دو خرده مقیاس بود.
۱- خرده مقیاس برجستگی خود ارزشی (۱۲ ماده ) : میزانی که افراد ، خود و ارزشمندی خود را از روی ظاهر فیزیکی تعریف و یا اندازه گیری می کنند یا به اعتقاد فرد ظاهر در تجارب اجتماعی و هیجانی موثر است. ۲- خرده مقیاس برجستگی انگیزشی (۸ ماده ) : میزانی که فردبه ظاهر خود توجه می کند و درگیر رفتارهای مدیریت ظاهر می شود.
ضریب آلفای کرونباخ برای زنان و مردان به ترتیب ۰٫۸۲ و ۰٫۸۵ بدست آمد، که حاکی از همسانی درونی بالایی بود. این پرسشنامه ، به روش لیکرت نمره گذاری شده و دارای ۵ گزینه(از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم ) است . در این پرسشنامه ، ارزش گزینه ای بیشتر است که نشان دهنده توجه و اشتغال ذهنی بیمارگون آزمودنی نسبت به بدنش و در نتیجه نشانه نارضایتی وی از بدنش باشد . در این پرسشنامه سوالات شماره (۱،۴،۵،۹،۱۱،۱۲) بطور معکوس و بقیه سوالات به شیوه مستقیم ارزشیابی می شوند.
۶- آزمون باورهای مربوط به ظاهر، (باتر،۱۹۸۵) .
آزمون باورهای مربوط به ظاهر، آزمونی ۱۰ ماده ای است که هر ماده ی آن اظهار نظری درباره ی جنبه ای از ظاهر جسمانی را دربرمی گیرد. آزمودنی در این آزمون میزان توافق یا عدم توافق خود را با هر مورد در مقیاسی ۱تا۵ (کاملا موافق تا کاملا مخالف) مشخص می کند. این آزمون بوسیله ی باتر(۱۹۸۵) به منظور ارزیابی باورهای که افراد درباره ی ظاهر جسمانی خود دارند وتصور می شود ناسازگارانه باشند درپژوهشی به منظور بررسی تاثیر درمانی شناختی – رفتاری برای نارضایتی از بدن،تدوین شده است. بنا به باور تدوین کننده ی این آزمون، مواد آن دربرگیرنده ی همان خطاهای شناختی مثل تعمیم بیش از حد، تفکر دوبعدی، استدلال احساسی، انتزاع انتخابی و شخصی سازی است که بک(۱۹۷۹) در نظریه ی شناختی افسردگی به آنهااشاره دارد. در بررسیهای مربوط به خصوصیات روانسنجی این آزمون نتایج متفاوتی (آلفای کرونباخ،۰٫۶۱ برای کل مواد وضریب پایایی حاصل از باز آزمایی بین۰٫۲۱ تا۰٫۹ برای ارزیابی خطاهای مختلف شناختی) بدست آمده است(باتر،۱۹۸۵). به همین دلیل، عده ای تحلیل تک تک مواد را ترجیح می دهند و توصیه می کنند.
۷- مقیاس نارضایتی از بدن پرسشنامه ی اختلال خوردن۳ (گارنر،۱۹۹۱).
پرسشنامه اختلال خوردن اصل در سال۱۹۸۱ ، برای ارزیابی انواع اختلالات خوردن که در زیر آمده اند ، بکار برده می شد:
الف) بی اشتهایی عصبی ( هر دو نوع آن یعنی ، محدودسازی غذا و پرخوری- پاکسازی)، ب) پرخوری عصبی و پ) اختلال خوردنهایی که در بالا ذکر نشده اند(مانند، اختلال خوردن افراطی)
این پرسشنامه دارای ۶۴ سوال بود که برای شناخت افراد داری کم اشتهائی و پر اشتهائی عصبی طرح شده بودند (گارنر و همکاران، ۱۹۸۳، به نقل از کاتله ویک ، راندولف ، بون- لنزو ، آسبرگ ،۲۰۱۱).در سال ۱۹۹۱ به روز شد و ۲۷ ماده به منظور ارزیابی ویژگیهای اصلی اضافی مرتبط با : ۱- ریاضت کشی، ۲- کنترل تکانه و ۳- ناامنی اجتماعی ، به پرسشنامه اضافه گشت و به این ترتیب از ۶۴ آیتم به ۹۱ ماده ارتقا یافت و پرسشنامه ی اختلال خوردن ۲ شکل گرفت (گاردنر ،۱۹۹۱ ؛ کاتله ویک، راندولف، بون- لنزو، آسبرگ ،۲۰۱۱). چندین مطالعه ، پرسشنامه ی اختلال خوردن و پرسشنامه ی اختلال خوردن ۲ را، معتبر، همسان (گاردنر وهمکاران ، ۱۹۸۳ ؛ کرودر و همکاران ، ۱۹۹۲ ؛ شیفر و همکاران ، ۱۹۹۸؛ به نقل از کاتله ویک ، راندولف ، بون- لنزو ، آسبرگ ،۲۰۱۱) و دارای توانایی مقایسه بین زن و مرد یافته اند.. در حال حاضر پرسشنامه ی اختلال خوردن ۳ ، بهترین شکل، این ابزار اندازه گیری است (کاتله ویک، راندولف، بون- لنزو، آسبرگ،۲۰۱۱). پرسشنامه ی اختلال خوردن ۳ در سال ۲۰۰۴ منتشر شده است و دارای آیتمهای اصلی پرسشنامه ی اختلال خوردن است که برای انعکاس نظریه های جدیدتر مرتبط با تشخیص اختلالهای خوردن ، ارتقا یافته اند. این پرسشنامه برای استفاده در زنان سنین ۱۳تا۵۳ سال تدوین شده، دارای ۹۱ ماده و ۱۲ خرده مقیاس است و در مدت زمان ۲۰ دقیقه قابل اجراست. سه خرده مقیاس ، مخصوص اختلالات خوردن (سائق لاغری ، نارضایتی از بدن و پرخوری عصبی ) و نه خرده مقیاس، مربوط به ویژگی های روانشناختی عمومی هستند که با وجود اینکه اختصاصی نیستند اما، با اختلالهای خوردن رابطه ی قوی دارند.
در این پژوهش ازسومین خرده مقیاس پرسشنامه ی اختلالهای خوردن۳، یعنی خرده مقیاس نارضایتی از بدن استفاده شده است. این خرده مقیاس دارای ۱۰ ماده است که هر ماده از همیشه تا هرگز، در یک مقیاس ۶ گزینه ای به روش لیکرت نمره گذاری می شود. ارزش بیشتر هر گزینه، نشان دهنده ی توجه واشتغال خاطربیمارگون وبیش از حد آزمودنی نسبت به بدنش و در نتیجه نشانه ی عدم رضایت او از بدنش است.در این مقیاس سوالهای ۳، ۴، ۵، ۸ و ۱۰ به طور معکوس و بقیه ی پرسشها به صورت مستقیم نمره گذاری می شوند.
۸- مقیاس درجه بندی تصویری رضایت از بدن (استونکارد، سورنسون و شولزینگر، ۱۹۸۰ و فالون و روزین،۱۹۸۵) .
از این مقیاس تحت عنوان “مقیاس درجه بندی ترجیح اشکال” نیز نام می برند. این مقیاس ابتدا به وسیله ی استونکارد،سورنسون و شولزینگر(۱۹۸۰) وسپس بوسیله ی فالون وروزین(۱۹۸۵)تدوین و ارائه شده است. در این مقیاس از آزمودنیها می خواهند که از میان ۹ پیکر که به شکل سیاه و سفید و به ترتیب از خیلی لاغر تا خیلی چاق ترسیم شده اند:
الف) شکل پیکری را انتخاب کنند که به طور تقریبی به شکل کنونی بدنشان نزدیک است(شکل کنونی).
ب) شکل پیکری را انتخاب کنند که آن را ترجیح می دهند و دوست دارند بدنشان به آن شکل باشد(شکل آرمانی).
ج) شکل پیکری را انتخاب کنند که به نظرشان برای جنس مخالف جذابتر است(شکل جذاب).
همچنین، این امکان در نسخه ی تهیه شده توسط فالون و روزین(۱۹۸۵) وجود دارد که ازمیان ۹ شکل پیکر جنس مخالف، آزمودنی شکلی را که جذابتر به نظرش می رسد مشخص کند.

 

مطلب مشابه :  تحقیق درباره فناوری اطلاعات

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از انتخابهای آزمودنیها، نارضایتی از بدن بر اساس ناهمخوانی و فاصله ی بین شکل کنونی که فرد برای خودش درنظر می گیرد و شکل آرمانی اش تعیین می شود. از این مقیاس که پایایی وروایی قابل ملاحظه ای دارد به وفور در بررسیهای مربوط به تن انگاره ونارضایتی از بدن استفاده شده است.
۹- ترازوی دیجیتالی و متر ویژه ی برای تعیین وزن، قد و شاخص توده بدنی .
روش تحلیل آماری:
داده های حاصل از بررسی با بسته ی نرم افزاری آمارعلوم اجتماعی نسخه ی بیست و آموس بیست ( آی بی ام .اس پی اس اس۲۰ و آموس۲۰) توصیف و تحلیل شده اند. برای تعیین پایایی مقیاسها روش های آلفای کرونباخ، گوتمان و دونیمه سازی استفاده شد. همچنین، همبستگی بین مواد مقیاسها و ضریب همبستگی توافقی کندال برای تعیین روایی محتوایی برخی ابزارهای گردآوری اطلاعات محاسبه شد. به علاوه، همه ی مواد مقیاسها وپرسشنامه های مورد استفاده به عنوان یک مقیاس در نظر گرفته شدند و با روش “تحلیل مولفه ی اصلی”این مقیاس کلی، تحلیل عوامل شد.

پس از محاسبه ی شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه، ضریب همبستگی متغیرها محاسبه شد. آن گاه، فرض بهنجاری توزیع متغیرها وخطی بودن رابطه ی بین متغیرها و همگنی پراشها به ترتیب با بهره گرفتن از آزمون کولموگراف-اسمیرنوف و ترسیم نمودار ماتریس روابط خطی متغیرها بررسی شد و در مواردی که توزیعها بهنجار نبودند تبدیلهای مناسب، انجام شد. در بررسی تناسب مدلها با بهره گرفتن از معادله ی ساختاری مدل سازی، پس از تخصیص مدل، شناسایی مدل و برآورد پارامترهای مدل، با روش “حداکثراحتمال برآورد” ، اقدام شد.
روش اجرای پژوهش:
به مشارکت کنندگان گفته شد که در مطالعه ای درباره افکار واحساسات مربوط به بدنشان شرکت می کنند و در ازای مشارکت در بررسی امکان بهرمندی رایگان از خدمات اینترنتی یا مشاوره ی تغذیه را خواهند داشت. پس ازجلب همکاری مشارکت کنندگان، قد و وزن آنها اندازه گیری شد. شاخص توده بدنی هر مشارکت کننده با تقسیم وزن او (برحسب کیلوگرم) برمجذور قدش ( برحسب متر) محاسبه شد. همچنین مشارکت کنندگان پرسشنامه ها و مقیاسهای مختلف مورد نیاز را که به صورت یک مجموعه یک جا تدوین شده بودند، بر اساس دستور العمل مربوط به هر مقیاس پاسخ می دادند.
پس از ارزیابی متغیرهای مورد نظر وگردآوری داده های لازم، از” بسته ی نرم افزاری آمارعلوم اجتماعی نسخه ی بیست” و “آموس بیست” ( آی بی ام – اس پی اس اس۲۰ و آموس – ۲۰) برای تحلیل داده های حاصل از ۴۹۷ مشارکت کننده استفاده شد. پس از تخصیص مدلها، شناسایی و برآورد پارامترهای آنها با روش “حداکثراحتمال برآورد” انجام شد.
فصل چهارم:
یافته های پژوهش
یافته ها
عزت نفس

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع شناختی ـ رفتاری

بطور کلی وارسی نحوه ی پراکندگی نقاط روی نمودارها نشان دهنده ی همگنی نسبی واریانسها و رابطه خطی بین بیشترمتغیره

دیدگاهتان را بنویسید