استفاده کردند که لاینها به چهار گروه تقسیمبندی شدند. نتایج این مطالعه بیانگر کارآمدی این نشانگر در بررسی تنوع ژنتیکی میان لاینهای مورد مطالعه گلرنگ میباشدکه وجود این تنوع ژنتیکی میتواند در برنامههای بهنژادی گلرنگ در دیمزارهای ایران مورد بهرهبرداری قرار گیرد (شهبازیدورباش و همکاران، ۱۳۹۰).
در آزمایشی که توسط زمانی و همکاران

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره علوم انسانی، روش تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید