نشانگرهای ISSR را مورد ارزیابی قرار دادند. تودهها و هیبریدهای مورد مطالعه در۷ گروه قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نشانگرهای ISSR در مطالعه تنوع ژنتیکی تودهها و ارقام ملون کارایی بالایی دارند و نتایج حاصل جهت تعیین گروههای هتروتیک در برنامههای اصلاحی ملون قابل استناد است (رحمانپور و همکاران، ۱۳۹۳).
فابریکی اورنگ

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع مقابل،، فرکانسهای، انعکاسی،

دیدگاهتان را بنویسید