دانلود پایان نامه

مدیریت ژرمپلاسم می‌باشد. پرایمرهای ISSR دو نوکلئوتیدی متصل به انتهای ۵’ یا ۳’، در مطالعات انگشتنگاری با تکرارپذیری بالا برای مدیریت کلکسیون ژنومی کاکائو بکار گرفته شده‌اند (چارتر و ویکنسون، ۲۰۰۰ )۷۹. ISSR ها، پلیمرفیسم کافی برای تمایز میان ارقام مختلف گل داوودی را نشان داده‌اند (ولف و همکاران، ۱۹۹۵)۸۰. همچنین، ISSR ها، امکان

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهسد-، لی[۲۳]،، تسایی، چوانگ[۲۴]،

دیدگاهتان را بنویسید