مدیریت ژرمپلاسم می‌باشد. پرایمرهای ISSR دو نوکلئوتیدی متصل به انتهای ۵’ یا ۳’، در مطالعات انگشتنگاری با تکرارپذیری بالا برای مدیریت کلکسیون ژنومی کاکائو بکار گرفته شده‌اند (چارتر و ویکنسون، ۲۰۰۰ )۷۹. ISSR ها، پلیمرفیسم کافی برای تمایز میان ارقام مختلف گل داوودی را نشان داده‌اند (ولف و همکاران، ۱۹۹۵)۸۰. همچنین، ISSR ها، امکان

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایمواد مخدر، بهره بردار، بازداشت موقت

دیدگاهتان را بنویسید