کارا و موثری در تعیین روابط ژنتیکی رقمهای مختلف بین و درون گونهای علفهای چمنی چندساله موفق عمل کند (همچنین طالبی بداف و همکاران،۱۳۸۴).
حسنی و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی نشانگر AFLP را در ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرمپلاسم رازیانه مناسب دانستند (حسنی و همکاران، ۱۳۹۰).
همچنین تنوع ژنتیکی ۳۴ رقم ولاین گندم نان با استفاده از این

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع مختلط،، هیدرودینامیک، آورد:، (۳-۲۵)

دیدگاهتان را بنویسید