دانلود پایان نامه

شدند. دسته بندی تودهها با استفاده از دادههای مولکولی با دسته بندی آنها بر اساس موقعیت جغرافیایی انطباق پیدا کرد (کریمی و همکاران، ۱۳۸۸).
همچنین تنوع ژنتیکی ۳۴ توده یونجه زراعی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره توسط محمدی و همکاران (۱۳۸۹) بررسی شد. در این بررسی نمونهها به ۲ گروه اصلی تقسیم شدند. نتایج این تحقیق نشان میدهد

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع تهیهی، ۳-۵-، گرفت:، می‌رود.

دیدگاهتان را بنویسید