استفاده کردند. با استفاده از این نشانگرها، ۱۲ آلل اختصاصی واضح و تکرارپذیر در ۵ پایه مورد بررسی، شناسایی شد. نتایج، بیانگر کارایی بالای نشانگر ریزماهواره در شناسایی ارقام و پایههای سیب است (جهرمیشیرازی و همکاران، ۱۳۸۸) .
رنجبر و همکاران (۱۳۸۷) همچنین با استفاده از نشانگر SSR تنوع زنتیکی نمونههای Aegilops crassa ایران را

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایحقوق جزا، قانون مجازات، ارتکاب جرم

دیدگاهتان را بنویسید