دانلود پایان نامه

ژنوتیپ AA، AB، BB بترتیب با فراوانیهای ۰، ۸۶/۰، ۱۴/۰ در جایگاه مطالعه شده ژن آروماتاز گوسفند زندی قابل شناسایی میباشند (اشرفی و همکاران، ۱۳۹۱).
همچنین قاسمی و همکاران (۱۳۸۴) تنوع ژنتیکی ماهی شیپ (Acipencer nudiventris) در سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه اورال را با استفاده از RFLP مقایسه کردند. نتایج این بررسی نشاندهنده

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهآید[۱]:، ۳-۴-۲-پاسخ، (۳-۲۶)، (۳-۲۵)

دیدگاهتان را بنویسید