دانلود پایان نامه

بطور کامل از هم تفکیک کند که نشاندهنده وجود تنوع ژنتیکی بالا در بین نمونهها میباشد (حاجیکرم و همکاران، ۱۳۹۰).
مطالعه دیگری توسط هادگینز و همکاران (۲۰۰۷) ساختار و تنوع ژنتیکی جوامعی از نرگس (N.triandrus)، با استفاده از DNA کلروپلاست و نشانگرهای ریز ماهوارهای مورد بررسی قرار گرفت، و سیر تکاملی چندشکلی خامه ارزیابی شد (هادگینز

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایمواد مخدر، ارتکاب جرم، ارتشاء

دیدگاهتان را بنویسید