دانلود پایان نامه

(۱۳۸۵) انجام شد، نشانگر RAPD بعنوان یک روش موثر و مفید برای گروهبندی نژادگانهای انار توصیه گردید (زمانی و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۲-۲-نشانگر RFLP
کریمی و همکاران (۱۳۸۶) تنوع ژنتیکی باکتریهای سینوریزوبیوم۷۲ با استفاده از RFLP را مورد بررسی قرار دادند. که جدایههای مورد مطالعه در سه گروه کاملا متفاوت قرار گرفتند (کریمی و همکاران،

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع کولر، ۲۰۰۰،۳۰۰۰،۳۵۰۰،۴۰۰۰،۶۰۰۰،۷۰۰۰،۱۳۰۰۰، ،

دیدگاهتان را بنویسید