کار گرفته شدهاست (احکامی و همکاران، ۲۰۰۷). صادقزاده اهری و همکاران (۱۳۹۳) تنوع ژنتیکی ۲۰ توده شنبلیله بومی ایران را با استفاده از نشانگرهای AFLPمورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داد که تنوع ژنتیکی مطلوبی در درون تودههای مورد مطالعه وجود داشت. همچنین این نشانگر در ارزیابی تنوع ژنتیکی شنبلیله از کارایی مناسبی برخوردار بود

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع استان گلستان

دیدگاهتان را بنویسید