دانلود پایان نامه

کار گرفته شدهاست (احکامی و همکاران، ۲۰۰۷). صادقزاده اهری و همکاران (۱۳۹۳) تنوع ژنتیکی ۲۰ توده شنبلیله بومی ایران را با استفاده از نشانگرهای AFLPمورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داد که تنوع ژنتیکی مطلوبی در درون تودههای مورد مطالعه وجود داشت. همچنین این نشانگر در ارزیابی تنوع ژنتیکی شنبلیله از کارایی مناسبی برخوردار بود

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکت های تولید کننده، انرژی مصرفی، مصرف انرژی

دیدگاهتان را بنویسید