دانلود پایان نامه

نرعقیمی ژنتیکی حساس به دما، با یک مارکر ISSR، به نام UBC8551060، برچسبگذاری شد (حسین و همکاران، ۲۰۰۰)۹۰.
همچنین ISSRsبرای تولید مارکرهای اختصاصی صفت، اختصاصی ژن و اختصاصی گونه استفاده شده‌اند. در حین توضیح روابط فیلوژنتیک میان گونه‌های مختلف جنس Oryza، تعداد ۸۷ مارکر اختصاصی جنس/ گونه شناسایی شدند (جوشی و همکاران، ۲۰۰۰)۹۱.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارههیدرودینامیک، گرفت:، چوپرا، (۳-۴۰)

دیدگاهتان را بنویسید