و مدیریت ذخایر ژنتیکی را فراهم میسازد (رضایی و همکاران، ۱۳۹۱).
حیدری و همکاران (۱۳۸۷) از این نشانگر برای بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای وحشی و زراعی زرشک استفاده کردند. در این تحقیق نتایج حاصل در دو گروه کاملا مجزا با فاصله ژنتیکی قابل توجهی از یکدیگر قرار گرفتند (حیدری و همکاران، ۱۳۸۷).
همچنین نعمتی و همکاران (۱۳۹۱) برای

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایقصاص، قانون مجازات، حقوق جزا

دیدگاهتان را بنویسید