۱۳۸۶).
در تحقیقی تحت عنوان شناسایی گونههای پیتیوم و ارزیابی تنوع آنها با استفاده از نشانگر RFLP که توسط آباد و همکاران (۱۳۹۰) انجام شد، جدایهها در سه گروه قرار گرفتند (آباد و همکاران، ۱۳۹۰).
ارزیابی چندشکلی ژن آروماتاز در گوسفند زندی با استفاده از RFLP توسط اشرفی و همکاران (۱۳۹۱) انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد سه

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد (cAMP)، آدنوزین، مونوفسفات، کلرشده

دیدگاهتان را بنویسید