همکاران (۱۳۸۷) در تحقیقی اعلام داشتند که بررسی تنوع در ژنوتیپهای زیره با استفاده از نشانگر RAPD نشان داد که این مارکر در شناسایی نواحی چندشکلی و تخمین فاصله ژنتیکی و مدیریت ژرمپلاسم اینگونه میتواند مفید باشد (هاشمی و همکاران، ۱۳۸۷).
شهبازیدورباش و همکاران (۱۳۹۰) جهت بررسی تنوع ژنتیکی ۲۰ لاین گلرنگ از نشانگر مولکولی RAPD

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع (به‌منظور، ضدزنگ، oring، اریفیس)

دیدگاهتان را بنویسید