که نشانگرهای ریز ماهواره ابزاری موثر در ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجههای بومی ایران است (محمدی و همکاران، ۱۳۸۹).
اتحادپور و همکاران (۱۳۹۰) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR تنوع ژنتیکی نمونههای آلوی وحشی و تجاری را بررسی کردند.در این بررسی گروهبندی ژنوتیپها با مناطق جغرافیایی مطابقت نداشت بطوریکه آلوهای مناطق متفاوت در گروههای

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع کولر، ۲۰۰۰،۳۰۰۰،۳۵۰۰،۴۰۰۰،۶۰۰۰،۷۰۰۰،۱۳۰۰۰، ،

دیدگاهتان را بنویسید