دانلود پایان نامه

مدیریت ژرم پلاسم نخود مورد استفاده قرار گیرد (فاضلی و چقامیرزا،۱۳۹۰). همچنین فخرفشانی و شهریاری (۱۳۹۲) در تحقیقی ۲۶ توده جغرافیایی (اکوتیپ) سیر را با نشانگر ISSR در ۲۴ شاخه متفاوت قرار دادند، و در چهار گروه مختلف گروهبندی نمودند(فخرفشانی و شهریاری، ۱۳۹۲).
در مطالعهای دیگر جمعیتهای کرم ابریشم چینی و بومی ایران با استفاده از

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهرا،، سامرفیلد،، شاران،

دیدگاهتان را بنویسید