ریز ماهواره توسط گنجخانلو وهمکاران (۱۳۹۱) بررسی شد. در این بررسی، با توجه به نتایج حاصل از تجزیه خوشهای، نشانگرهای ریز ماهواره قادر بودند تفاوتها و شباهتهای ژنتیکی ارقام جو را به نحو مطلوب شناسایی کنند (گنجخانلو و همکاران، ۱۳۹۱).
از نشانگر SSR جهرمیشیرازی و همکاران (۱۳۸۸) برای شناسایی مولکولی تعدادی از ارقام و پایههای سیب

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان اضطراب اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید