دانلود پایان نامه

بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که SSR برای مدیریت منبع ژنتیکی نمونههای Ae. crassa مناسب میباشند (رنجبر و همکاران، ۱۳۸۷).
حاجیکرم و همکاران (۱۳۹۰) برای بررسی تنوع ژنتیکی ۸۶ نمونه Aegilops tauschii نواحی شمالی ایران نیز از نشانگر SSR استفاده کردند. که روشهای گروهبندی خوشهای و تجزیه به مختصات اصلی۷۶ نتوانست نمونهها را

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهسد،، مخزنی، سیتسم، انعطاف‌پذیرتر

دیدگاهتان را بنویسید