دانلود پایان نامه

تنوع ژنتیکی ۷۲ اکوتیپ۷۳ گندم سرداری با استفاده از نشانگر AFLP که توسط عثمانی و سیوسهمرده (۱۳۸۸) انجام شد، نتایج تنوع ژنتیکی بالایی میان اکوتیپها نشان داد. که میتوان از آنها جهت معرفی ژنهای جدیددر داخل خزانهژنی گندم نان استفاده کرد (عثمانی و سیوسهمرده،۱۳۸۸).
همچنین طالبیبداف و همکاران (۱۳۸۴) اظهار کردند روش AFLP میتواند بطور

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد اشریشیاکلی، چسبیدن، اپیتلیال، اسهال

دیدگاهتان را بنویسید