بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای انار از نشانگر مولکولی AFLP استفاده نمودند. نتایج بدست آمده نشان داد که ژنوتیپها عموما مستقل از خاستگاه جغرافیایی و نامگذاریشان گروهبندی شدهاند (نعمتی و همکاران، ۱۳۹۱).
به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای عنّاب با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP شاهحسینی و همکاران (۱۳۹۱) تحقیقی انجام دادند.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع آب،، ‌پذیری، ۳-۵-، نمود[۱۰].

دیدگاهتان را بنویسید