دانلود پایان نامه

همچنین با استفاده از ISSRs، مارکرهای اختصاصی نژاد در گروه‌های مختلف قارچ توسعه یافته‌اند (هانتولا و همکاران، ۱۹۹۶)۹۲.

۲-۲-۴-۴-تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنتیکی
برتری ISSR-PCR بر دیگر تکنیک‌های مارکری در مطالعات مختلف مشخص شده است.
ISSR ها بطور موفقیت آمیزی برای تخمین توسعه تنوع ژنتیکی در سطوح بین و درون گونه‌ای در

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایقانون مجازات، اعمال مجرمانه، جبران خسارت

دیدگاهتان را بنویسید