تمایز بین گیاهان حاصل از میکروسپور۸۱ و گیاهان حاصل از کشت سوماتیک۸۲ در کشت پرچم کتان را در مراحل ابتدایی گیاهچه فراهم کرده‌اند (چن و همکاران، ۱۹۹۸)۸۳.

۲-۲-۴-۲-نقشه یابی ژنوم
مارکرهای ISSR نقشهیابی نشدهاند اما می‌توانند برای اشباع نقشه‌های پیوستگی RFLPو SSR مورد استفاده واقع شوند. نقشه جو با ۶۰ مارکر ISSR اشباع شد (بکر و

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارههیدرودینامیک، مدول‌الاستیسیته، نمی‌شود.، چاکرابارتی

دیدگاهتان را بنویسید