پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه ارشد:نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عقد وکالت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شخصی بودن عقد وکالت

وکالت ازقراردادهایی است که شخصیت وکیل وموکل درآن اهمیت فراوان دارد . معمولاً پیشینه ذهنی موکل درگزینش وکیل تأثیرگذاراست آدمی درشرایط عادی کسی را به نمایندگی برمی گزیند که اعتماد واطمینان به صلاحیت وصداقت اوداشته باشد وکیل نیز به شخصیت موکل توجه دارد وشناخت خویش را درپذیرش نمایندگی دخالت می دهد . نقش مهم این رابطه ذهنی نه تنها درروند ایجاد عقد وکالت که درانحلال وکالت دراثرفوت وکیل یا موکل نیزنمایان است .[1]

 

ز) معین بودن عقد وکالت

دریک تقسیم بندی عقود را به معین وغیرمعین دسته بندی می نمایند . عقدهای معین قراردادهایی هستند که درشرع وقانون تعریف شده وضوابط وشرایط حاکم برآنها به طورکامل وجامع بیان شده است . درمقابل عقود غیرمعین ، عقودی هستند که درشرع وقانون ازآنها تعریفی به عمل نیامده است . لکن این عقود با توجه به اصل « حاکمیت اراده وآزادی قراردادها » وطبق موازین واصول کلی شریعت وقانون بوجود آمده اند.

ماده 10 قانون مدنی ایران با پذیرفتن آزادی اراده درانتخاب نوع قرارداد وشرایط وآثار آن مقررمی دارد : « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است . » بنابراین می توان عقدی رامنعقد کرد که درقانون عنوان وشکل خاصی ندارد . احکام وشرایط چنین عقدی تابع توافق طرفین وقواعدعمومی قراردادهاست . مانند قرارداد اقامت درهتل ، قرارداد طبع ونشرکتاب ، تبلیغ درباره کالائی معین ، تدریس دریک مؤسسه آموزشی وقولنامه .

این قرارداد را می توان قرارداد نمونه انتخابی دوطرف نامید .[2]

نکته قابل توجه این است که ملاک این تقسیم بندی راباید نام بردن این قراردادها درقانون وشرع دانست وفایده این تقسیم بندی رامیتوان دراحکام ، شرایط وآثار ویژه ای که قانونگذار برای عقود معین مشخص می نماید وتمایزآن با عقود غیرمعین که تابع قواعد عمومی قراردادهاست ، جستجو نمود . مثلاً درمورد انعقاد عقد وکالت درقانون وشرع ملاک ها وضوابط خاصی وجود دارد که این ملاک ها وضوابط درذات این عقد دخیل هستند . این موارد توسط قانون وشرع مشخص گردیده است ونمی توان برخلاف آن تراضی نمود چرا که درفرض تراضی درچنین مواردی وکالت ازماهیت اصلی خود خارج می گردد .

به هرحال وکالت ازجمله عقود معین به شمارمی رود چرا که ضوابط ، شرایط ، آثارواحکام آن درقانون وشرع موجود است وتخطی از آن جایزنیست .

1- السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط ، ج 7 ، جزء 1 ، ص 375- 374.

2- قاسم زاده ، سیدمرتضی ، همان منبع، ص 41.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق (کلی وجزئی)

درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :

1- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .

2- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .

3- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .