دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث سوم: اقدامات سازمان ملل متحد در جهت جهاني شدن حقوق بشر
بند اول: اولين گام‌ها در فرايند جهاني شدن حقوق بشر
مي‌توان گفت كه نظام جديد بين المللي حقوق بشر دستاورد هم‌انديشي‌ها و تلاش‌هاي واحدهاي سياسي از هنگام جنگ جهاني دوم است. نقض گسترده حقوق بشر و جنايات و فجايع ضد انساني دوران جنگ، دولت‌ها را بر اين باور قرار داد كه اگر يك نظام مؤثر پشتيباني از حقوق بشر در جامعه ملل وجود داشت، ممكن بود اين‌گونه نقض حقوق انساني و احتمالاً جنگ رخ ندهد.
بنابراين در همان اواسط جنگ جهاني دوم مسأله توجه بين‌المللي به مسايل اساسي حقوق بشر مطرح شد. به گونه‌اي كه در سال 1941 «فرانکلين روزولت» رئيس جمهور آمريكا در سخنراني خود موسوم به «چهار آزادي» همگان را بر ايجاد جهاني مبتني بر آزادي بيان، آزادي مذهب، آزادي از فقر و نياز و آزادي از ترس فرا خواند.[1]
فرايند حقوقي در جهاني شدن حقوق بشر به گونه‌اي مؤثر با اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 آغاز گرديد. اولين سند هم (منشور ملل متحد 1945) ‌متضمن تأييد و بيان مكرر «ايمان و اعتقاد بر حقوق اساسي انسان، كرامت و ارج گذاري بر كرامت افراد بشر، حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل كوچك و بزرگ» بود. يكي از دست‌آوردهاي اساسي و مهم تدوين كنندگان منشور، تأكيد بر اهميت عدالت اجتماعي و حقوق انساني به عنوان مبنا و اساس نظم بين‌المللي با ثبات بود. اما منشور تعمداًٌ در خصوص تشويق به احترام و رعايت حقوق بشر، مبهم و مجمل است. در كنفرانس سان فرانسيسكو، اين پيشنهاد كه ملل متحد بايد نه تنها ارتقاء، بلكه در عين حال حمايت از حقوق بشر را تأمين و تضمين نمايد، پذيرفته نشد. سه سال بعد در دهم دسامبر 1948، مجمع عمومي ملل متحد با اكثريت آراء، اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفت كه 48 دولت رأي مثبت، 9 دولت رأي منفي و 8 دولت رأي ممتنع به آن دادند. [2]
آراء ناظر بر اعلاميه جهاني حقوق بشر و قطعنامه‌هاي بعدي مجمع عمومي، حداقل روي كاغذ، جهاني شدن حقوق بشر را طرح نمودند. در سال 1960، مجمع عمومي قطعنامه تضمين استقلال كشورها و مردم مستعمره را پذيرفت. ماده 7 اين اعلاميه اشعار مي دارد: «همه دولت‌ها بايد با حسن نيت مقررات منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه حاضر را … رعايت نمايند.» به استثناي افريقاي جنوبي، همه كشورهايي كه در سال 1948 رأي ممتنع داده بودند، به اين ماده رأي مثبت دادند.[3]
در ماه‌هاي مه و آوريل 1968، وقتي كه كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر ملل متحد در تهران تشكيل گرديد، نمايندگان 84 دولت عضو ملل متحد در تهران حضور يافتند و اعلاميه تهران را پذيرفتند كه تأييد نمود اعلاميه جهاني حقوق بشر همه اعضاء جامعه بين‌المللي را متعهد كرده است.
قوانين اساسي دولت- ملت‌هاي سراسر جهان متمدن آزادانه از اعلاميه جهاني حقوق بشر بهره گرفته‌‌اند، اعلاميه‌اي كه از ويژگي قواعد آمره[4] در حقوق بين‌الملل برخوردار گرديده و اعلاميه جهاني هم اكنون بخشي از حقوق عرفي ملل را تشكيل مي‌دهد. بدين ترتيب اعلاميه جهاني حقوق بشر، فرمان آزادي همه بشريت گرديد و 20 دسامبر در هر سال، به عنوان روز جهاني حقوق بشر[5] در همه نقاط جهان اعلام گرديد. اسناد مربوطه به حقوق بشر به مفهوم جهاني شدن حقوق بشر، جايگاه حقوقي در حقوق ملل اعطاء كردند. سرهرچ لوترپاخت اين نكته را در يك عبارت جالبي خاطرنشان نموده است. «خرد انساني، وضعيتي را بدست آورده كه جايگاه او را در همدردي و دلسوزي بين‌المللي موضوع حقوق بين‌الملل تغيير داده است.»
1ـ ذاكريان، مهدي، مفاهيم كليدي حقوق بشر بين‌المللي، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1383، ص 263.
2ـ دولت‌هايي كه به اعلاميه حقوق بشر رأي ممتنع دادند عبارتند از: ‌«بيلوروسي، چكسلواكي،‌ لهستان، عربستان سعودي، اوكراين، شوروي سابق، اتحاديه افريقاي جنوبي سابق، يوگوسلاوي».
1ـ شريفي طراز كوهي، حسين، حقوق بشر در پرتو تحولات بين‌المللي، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1377، ص 91.
2- Jus cogens
3- Human Rights Day
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
اهداف اين تحقيق عبارت است از:
ـ تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی.
ـ فهم نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی بر معاهدات، اسناد و نهادهای بین‌المللی.
ـ نمايان ساختن موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر و ارائه طريق به منظور رفع موانع جهت
يكپارچگي و جامعيت حقوق بشر.
ـ علاقه‌مندی به تحقیق در موضوعات حقوق بین‌الملل و خصوصاً مباحث حقوق بشری.