دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار چهارم : مُفلِس

بند اول :تعریف لغوی

مفلس (به کسر لام)کسی که سرمایه از دست  داده و فقیر شده[۱] . مفلس شخصی است که اموال ممتاز و خوبش را از دست داده و برای او پول کم ارزشی باقی مانده است[۲] .

مفلس کسی که چیزی و فلسی ندارد.الفلس(سکه مسی)،فَلِسَ (از ان چیز خالی شد)[۳].

تعریف فوق هر چند از فقها ارائه نشده است لکن تعریف لغوی  مفلس می باشد .

بند دوم  :تعریف حقوقی

فقهای عظام از مفلس تعاریف بسیار ارائه نموده اند لکن همانطور که اشاره شد این تعاریف بعضاً لغوی هستند تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده به این صورت می باشد که :«مفلس کسی است که اموال و مطالبات او کمتر از دیون او باشد[۴]» .

دربرخی آثار فقهی مفلس چنین تعریف شده است :مفلس شخصی است که دارای فلوس باشد هر چند که قبلاً در هم و دیناری داشته است[۵] .و یااینکه شخصی که مالش وفای دیونش را نمی کند و ممنوع از تصرف در مالش می باشد[۶] .

برخی دیگر از فقها گفته اند :مفلس شخصی است که دارایش کافی برای ادای دیونش نمی باشد خواه اصلاً مالی نداشته باشد و یا اینکه مالش کمتر از دیونش باشد[۷].

بعضی از محققین عرب، مفلس را چنین تعریف کرده اند :مفلس کسی است که حاکم حکم افلاس او را صادر کرده و او را ممنوع از تصرف در مالش نموده است و شخص را از تصرف در اموالش خلع ید کرده است[۸] .

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی یافتن راهکارهای جدید و قانونی جهت قانون گذاری بمنظور کاهش قاچاق انسان

اما مطابق ماده ۲ قانون اعسار و افلاس ۱۳۱۰ ه. ش «مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و بدهی او کافی نیست .

-[۱] المنجد،لویس معلوف،همان،،ص۱۳۶۰

-[۲] شیخ طوسی،  مبسوط، ج ۲، مکتبه المرتضویه،  قم،۴۸۱ ه ق، ص ۲۵

-[۳] فرهنگ لاروس، خلیل جرٌ،همان،ص۱۵۸۸

[۴] -دکتر جعفری لنگردوی،  محمد جعفر،  ترمینولوژی حقوقی، کتابخانه گنج دانش،  چاپ یازدهم ۱۳۸۱، ،ص ۶۷۵  و ۶۷۴٫

-[۵] مامقامی،  عبدالله،  مناهج المتقین، موسسه ال البیت لاحیاءالتراث، ۱۳۴۴ه. ق، ص ۲۶۷٫

[۶] -علامه حلی،  حسن بن یوسف،  تحریرالاحکام، جلد دوم، موسسه للطباعه والنشر، ایران،مشهد،  ص ۲۱۱٫

-[۷] شهید ثانی،  مسالک الافهام،جلد دوم،اصدارقلتبه بصیرتی،قم،چاپ سنگی،۱۳۱۰ه .ش.

[۸] -الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی وادلته، جلد پنجم، انتشارات دمشق، چاپ دوم ۱۹۸۹، ، ص ۴۵۵ .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و قوانین متعدد و پراکنده ای  که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره…مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

سوالات تحقیق

۱ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه حقوق گرایش بین الملل:موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی

۲ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

۳ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟