دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) راهكارهاي قضايي:
1ـ نظارت بر رعايت معاهدات از طريق گزارشات ادواري، كميته حقوق بشر، شكايات ارائه شده از سوي افراد و تشكيل كميته‌هاي مختلف
2ـ انتصاب گزارشگران و گروه‌هاي تحقيق
3ـ بررسي دادخواست‌هاي فردي.
ب) راهكارهاي سياسي:
اين راهكارها در صلاحيت نهادهاي سازمان ملل، نظير شوراي امنيت، مجمع عمومي و ارگان اصلي و همچنين نمايندگي‌هاي تخصصي ملل متحد قرار مي‌گيرد تا پيرامون تضمين رعايت حقوق بشر به وسيله دولت‌هاي عضو و تا اندازه‌اي با بسيج افكار عمومي از طريق تحقيق و بررسي‌هاي سراسري، تخلفات حقوق بشري را به اطلاع جهانيان برسانند.
بند سوم: تشكيل كنفرانس جهاني حقوق بشر (1993) وين
«اعلاميه وين و طرح اجرايي آن» كه در 25 ژوئن 1993 توسط دومين كنفرانس جهاني حقوق بشر تصويب شد، حاوي 39 بند و «طرح اجرايي» است كه جهاني شدن حقوق بشر و جهانشمولي حقوق بشر را بطور مكرر تأييد كرده است. بر طبق بند اول، كنفرانس جهاني حقوق بشر، براساس منشور ملل متحد و ساير اسناد راجع به حقوق بشر و قوانين داخلي دولت‌ها به انجام تعهداتشان براي ارتقاء ميزان احترام جهاني و حمايت از تمامي آزادي‌هاي اساسي بشر را براي همگان مورد تاكيد مجدد قرار مي‌دهد.
اين اعلاميه از كشورها مي‌خواهد كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق بشر را بدون قيد و شرط بپذيرند (بند 26) و مقررات آن وارد قوانين داخلي خود نمايند (بند 38)
طرح اجرايي اعلاميه وين، غير قابل انفكاك بودن حقوق بشر، برخورد برابر، منصفانه و هماهنگ جامعه بين‌المللي، اهميت ويژگي‌هاي ملي و منطقه‌اي و تفاوت پيشينه ديني، فرهنگي و تاريخي دولت‌ها در حقوق بشر را مورد اشاره قرار مي‌دهد و اعلام مي‌كند كه دولت‌ها وظيفه دارند بدون توجه‌ به نظام‌هاي فرهنگي، تاريخي، اقتصادي و سياسي خود، براي ارتقاء و حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي اقدام نمايند (بند 5).
طرح اجرايي، اهميت تضمين جهاني شدن و عيني بودن مسائل حقوق بشر، گزينشي نبودن و ترتيبات منطقه اي در ارتقاء و حمايت آن را مورد تاكيد مجدد قرار مي‌دهد (بندهاي 32 و 37)[1]
لازم به ذكر است كه در وين، 172 دولت در تصويب اعلاميه شركت داشتند و اجماع قاطع و مستحكمي حاصل شد، اگرچه مخالفت‌هايي روشن و مكرر توسط برخي كشورها به ويژه كشورهاي در حال رشد ابراز گشت.[2]
1- U.N.The Vienna Declaration and Program of Action the World Conference on humau Rights. 24 June 1993, U.N.Doc. A/conf. 157/24, New York.
2ـ سرنا، کریستینام، گوناگوني فرهنگی و جهان شمول بودن حقوق بشر، ترجمه محمد حسين مظفري، نامه فرهنگ، سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1375، ص 148.
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
اهداف اين تحقيق عبارت است از:
ـ تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی.
ـ فهم نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی بر معاهدات، اسناد و نهادهای بین‌المللی.
ـ نمايان ساختن موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر و ارائه طريق به منظور رفع موانع جهت
يكپارچگي و جامعيت حقوق بشر.
ـ علاقه‌مندی به تحقیق در موضوعات حقوق بین‌الملل و خصوصاً مباحث حقوق بشری.