دانلود پایان نامه

۱۰۰/۰ مناسب عمل نموده است.
جدول شماره(۱۹-۴): درصد تطابق مقاديرمشاهده شده وپيش بيني شده الگوي اسپرينگيت در دو سال قبل ازورشکستگي
Predicted
وضعيت
Percentage Correct
ورشكسته
غير ورشكسته
Step1
وضعيت
ورشكسته
۱۳
۱۰۰٫۰
غيرورشكسته
۲۸
۱۰۰٫۰
Overall Percentage
۱۰۰٫۰
در جدول (۲۰-۴) مدل رگرسيون برازش داده شده مورد نقد و بررسي قرار گرفته است در ستون B ضرايب رگرسيون و در ستونSE خطاي معيارپارامتر برآورد ارائه شده است مدل رگرسيون پيشنهادي عبارت است از :
جدول شماره (۲۰-۴): نتايج ضرايب رگرسيوني الگوي اسپرينگيت در دو سال قبل از ورشكستگي
B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
Step 1(a)
X1
۴۵۲٫۶۲۱
۱۱۶۰۶٫۷۵۷
.۰۰۲
۱
.۹۶۹
۳٫۷۲۳E+196
X2
۶۹۰٫۱۸۳
۱۷۳۸۰٫۸۲۹
.۰۰۲
۱
.۹۶۸
۵٫۵۳۰E+299
X3
۱۴۲۵٫۶۲۵
۳۵۴۲۸٫۲۰۸
.۰۰۲
۱
.۹۶۸
.
X4
-۴۲۸٫۴۰۳
۱۱۰۴۴٫۷۶۶
.۰۰۲
۱
.۹۶۹
.۰۰۰
Constant
۱۹۶٫۹۴۳
۵۰۲۹٫۸۱۷
.۰۰۲
۱
.۹۶۹
۳٫۳۹۷E+085
در جدول (۲۰-۴) با استفاده از آماره آزمون والد فرض معنادار بودن تاثير متغير هاي مورد بررسي مورد مطالعه قرار گرفته است بر اساس مقادير مندرج در ستون sig ، تاثير معنادارمتغيرهاي مورد بررسي بر متغير وضعيت شركت (ورشكسته يا غيرورشكسته) در سطح معنادار ۰۵٫ تاييد نمي گردد.(sig.05 )
ب- مدل زيمسكي در سال۸۲
طي جداول شماره (۲۱-۴) و (۲۲-۴) آماره هاي نيكويي مدل مورد نقد و بررسي قرار گرفته است در جدول (۲۱-۴) رد فرض ۰ H درخصوص آزمون خي دودر سطح معنادار ۰۵٫ ( (Sig.05 نشانگر آنست كه متغيرهاي مستقل در تبيين تغييرات متغير وابسته موفق عمل نموده اند و به عبارت ساده تر فرض صحيح بودن مدل پذيرفته مي شود.
جدول شماره (۲۱-۴): آزمون معنادار بودن مدلهاي رگرسيوني الگوي زيمسكي در دو سال قبل از ورشكستگي
Omnibus Tests of Model Coefficients(a)
Chi-Square
Df
Sig.
Step 1
Step
۳۶٫۳۹۱
۳
.۰۰۰
Block
۳۶٫۳۹۱
۳
.۰۰۰
Model
۳۶٫۳۹۱
۳
.۰۰۰
در جدول (۲۲-۴) برخي آماره هاي بررسي درستنمايي مدل ارائه شده است. آماره لگاريتم نسبت درستنمايي اندازه اي از نيكويي مدل را برآورد مي كند بدين ترتيب كه مقادير كوچك آن دلالت بر موفق بودن مدل ومقادير بزرگ آن دلالت برناموفق بودن مدل دارند دراين جدول آماره درصد تطابق نيز ارائه شده است اين آماره درمدل رگرسيون لوجستيك، اندازه اي از درصد تغييرات شناسايي شده بوسيله مدل راتبيين مي نمايد به عبارت ديگرمعين مي نمايد متغير هاي مستقل در تبيين چند درصد از تغييرات متغير وابسته توانا عمل نموده اند ميزان ضريب مذكور برابر با ۵۹۷٫ مي باشد به عبارت ساده تر يعني مدل در تبيين ۵۹٫۷/۰از تغييرات متغير وابسته (وضعيت شركت مشتمل بر ورشكستگي يا عدم ورشكستگي ) توانا مي باشد .
Model Summary(b)
Step
-۲ Log likelihood
Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square
۱
۱۲٫۴۷۸(a)
.۵۹۷
.۹۵
جدول شماره (۲۲-۴): نتايج آماره هاي نيكويي برازش الگوي زيمسكي در دو سال قبل از ورشكستگي
در جدول (۲۳-۴) ميزان تطابق مقادير مشاهده شده ومقادير پيش بيني شده براي واحدهاي مورد مطالعه ارائه شده است همانطور كه مشاهده مي كنيم اين مقادير ۹۵/۰ تطابق دارند به عبارت ساده تر مدل رگرسيون لوجستيك پيشنهادي در برآورد وضعيت ۹۵/۰ از شركتها ي مورد بررسي (از نظرورشكستگي و فعاليت) موفق عمل نموده است.
جدول شماره (۲۳-۴): درصد تطابق مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده الگوي زيمسكي در دو سال قبل از ورشكستگي
Predicted
وضعيت
Percentage Correct
ورشكسته
غير ورشكسته
Step1
وضعيت
ورشكسته
۱۰
۲
۸۳٫۳
غير ورشكسته
۲۸
۱۰۰٫۰
Overall Percentage
۹۵٫۰
در جدول (۲۴-۴) مدل رگرسيون برازش داده شده مورد نقد و بررسي قرار گرفته است در ستون B ضرايب رگرسيون و در ستونSE خطاي معيارپارامتر برآورد ارائه شده است مدل رگرسيون پيشنهادي عبارت است از :
جدول شماره (۲۴-۴): نتايج ضرايب رگرسيوني الگوي زيمسكي در دو سال قبل از ورشكستگي
Variables in the Exuation(b)
B
S.E.
Sig.
Exp(B)
Step 1(a)
X1
۷٫۵۵۶
۳٫۹۳۸
.۰۵۵
۱۹۱۲٫۵۵۹
X2
-۱۲٫۲۷۷
۵٫۸۲۰
.۰۳۵
.۰۰۰
X3
-.۸۷۸
۳٫۹۰۷
.۸۲۲
.۴۱۶
Constant
۷٫۳۲۶
۵٫۷۴۸
.۲۰۳
۱۵۱۸٫۷۷۶
در جدول (۲۴-۴) با استفاده از آماره آزمون والد فرض معناداربودن تاثير متغيرهاي مورد بررسي مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس مقاديرمندرج در ستون sig ، تاثيرمعنادارمتغير”نسبت كل بدهيها به كل داراييها ” بر متغير وضعيت شركت (ورشكسته يا غير ورشكسته) در سطح معنادار ۰۵٫ تاييد مي گردد (sig.05).
ج) مدل اهلسون در سال ۱۳۸۲
طي جداول (۲۵-۴) و (۲۶-۴) آماره هاي نيكويي مدل مورد نقد و بررسي قرار گرفته است در جدول (۲۵-۴) رد فرض H0 درخصوص آزمون خي دو در سطح معنادار ۰۵٫ ( (Sig.05نشانگرآنست كه متغيرهاي مستقل در تبيين تغييرات متغير وابسته موفق عمل نموده اند وبه عبارت ساده تر فرض صحيح بودن مدل پذيرفته مي شود.
جدول شماره (۲۵-۴): آزمون معنادار بودن مدلهاي رگرسيوني الگوي اهلسون در دو سال قبل از ورشكستگي
Omnibus Tests of Model Coefficients(a)
Chi-Square
Df
Sig.
Step 1
Step
۴۸٫۸۶۹
۷
.۰۰۰
Block
۴۸٫۸۶۹
۷
.۰۰۰
Model
۴۸٫۸۶۹
۷
.۰۰۰
در جدول (۲۶-۴) برخي آماره هاي بررسي درستنمايي مدل ارائه شده است. آماره لگاريتم نسبت درستنمايي اندازه اي ازنيكويي مدل را برآورد مي كند بدين ترتيب كه مقادير كوچك آن دلالت بر موفق بودن مدل ومقادير بزرگ آن دلالت برناموفق بودن مدل دارند. دراين جدول آماره درصد تطابق نيز ارائه شده است اين آماره درمدل رگرسيون لوجستيك، اندازه اي ازدرصد تغييرات شناسايي شده بوسيله مدل را تبيين مي نمايد به عبارت ديگر معين مي نمايد متغيرهاي مستقل درتبيين چند درصد از تغييرات متغيروابسته توانا عمل نموده اند ميزان ضريب مذكور برابر با ۶۰۵٫ مي باشد به عبارت ساده تر يعني مدل درتبيين ۶۰٫۵/۰ ازتغييرات متغيروابسته (وضعيت شركت مشتمل برورشكستگي يا عدم ورشكستگي) توانا مي باشد .
جدول شماره (۲۶-۴): آماره هاي نيكويي برازش الگوي اهلسون در دو سال قبل از ورشكستگي
Model Summary(b)
Step1
-۲ Log likelihood
Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square
.۰۰۰۱
.۶۰۵
۱٫۰۰۰
در جدول (۲۷-۴) ميزان تطابق مقادير مشاهده شده ومقادير پيش بيني شده براي واحدهاي مورد مطالعه ارائه شده است همانطور كه مشاهده مي كنيم اين مقاديربه طور ۱۰۰/۰ تطابق دارند به عبارت ساده تر مدل رگرسيون لوجستيك پيشنهادي در برآورد وضعيت شركتها ي مورد بررسي (از نظرورشكستگي و فعاليت) به طور ۱۰۰/۰مناسب عمل نموده است.
جدول شماره (۲۷-۴): درصد تطابق مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده الگوي اهلسون در دو سال قبل از ورشكستگي
Predicted
وضعيت
Percentage Correct
ورشكسته
غير ورشكسته
Step 1
وضعيت
ورشكسته
۱۲
۱۰۰٫۰
غير ورشكسته
۲۸
۱۰۰٫۰
Overall Percentage
۱۰۰٫۰
در جدول(۲۸-۴) مدل رگرسيون برازش داده شده مورد نقد و بررسي قرار گرفته است در ستون B ، ضرايب رگرسيون و در ستونSE خطاي معيارپارامتر برآورد ارائه شده است مدل رگرسيون پيشنهادي عبارت است از :
جدول شماره (۲۸-۴): نتايج ضرايب رگرسيوني الگوي اهلسون در دو سال قبل از ورشكستگي
B
S.E.
Sig.
Exp(B)
Step 1(a)
X1
-۱۵٫۴۹۶
۱۹۸۰۴۶٫۱۵۹
۱٫۰۰۰
.۰۰۰
X2
-۱٫۱۱۶
۱۰۶۳۰٫۳۱۷
۱٫۰۰۰
.۳۲۸
X3
-۲۱٫۱۲۶
۸۱۶۵۳٫۲۰۳
۱٫۰۰۰
.۰۰۰
X4
۸٫۹۴۰
۱۱۷۷۱۱٫۲۹۹
۱٫۰۰۰
۷۶۳۴٫۹۵۰
X5
-۱۰٫۲۰۳
۶۵۲۹۲٫۲۴۳
۱٫۰۰۰
.۰۰۰
X6
-۱۷٫۹۴۱
۴۰۳۲۷٫۶۳۱
۱٫۰۰۰
.۰۰۰
X7
-.۱۵۶
۲۴۶۵۲۷٫۲۱۴
۱٫۰۰۰
.۸۵۶
X8
۱۷۲٫۶۲۱
۱۷۵۶۸۲٫۰۹۸
.۹۹۹
۹٫۲۹۵E+074
X9
-۵٫۰۴۸
۹۷۳۱٫۰۶۰
۱٫۰۰۰
.۰۰۶
Constant
۴٫۶۰۹
۱۷۳۲۴۶٫۱۱۹
۱٫۰۰۰
۱۰۰٫۴۳۱
در جدول (۲۸-۴) با استفاده ازآماره آزمون والد فرض معنادار بودن تاثيرمتغيرهاي مورد بررسي مورد مطالعه قرار گرفته است براساس مقاديرمندرج در ستون sig ، تاثيرمعنادارمتغيرهاي مورد بررسي بر متغيروضعيت شركت (ورشكسته يا غير ورشكسته) در سطح معنادار ۰۵٫ تاييد نمي گردد (sig.05 ).
۳-۳-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي سوم:
فرضيه فرعي سوم: “با استفاده از مدل اسپرينگيت، مي توان ازسه سال قبل از ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدلهاي زيمسكي و اهلسون نتايج بهتري را كسب كرد”.
فرضيه آماري به صورت زير ارائه مي گردد:
H0: مدل اسپرينگيت براي پيش بيني ورشکستگي شرکتها در سه سال قبل از ورشکستگي نسبت به مدلهاي زيمسکي و اهلسون از کارايي بيشتري برخوردار نيست.
H1: : مدل اسپرينگيت براي پيش بيني ورشکستگي شرکتها در سه سال قبل از ورشکستگي نسبت به مدلهاي زيمسکي و اهلسون از کارايي بيشتري برخورداراست.
H0:
i=1,2,3 H1:
به منظور بررسي اين فرضيه در سال ۱۳۸۱ به استفاده از الگوي اسپرينگيت، زيمسكي، و اهلسون خواهيم پرداخت و موفقيت مدلها را مورد نقد و بررسي قرار مي دهيم :
الف- مـدل اسپرينگيت در سال ۸۱
طي جداول شماره (۲۹-۴) و (۳۰-۴) آماره هاي نيكويي مدل مورد نقد و بررسي قرار گرفته است در جدول (۲۹-۴) رد فرض H0 درخصوص آزمون خي دودر سطح معنادار ۰۵٫ ((Sig.05 نشانگرآنست كه متغيرهاي مستقل در تبيين تغييرات متغير وابسته موفق عمل نموده اند و به عبارت ساده تر فرض صحيح بودن مدل پذيرفته مي شود.
جدول شماره (۲۹-۴): نتايج آزمون معنادار بودن الگوي اسپرينگيت در سه سال قبل از ورشکستگي
Omnibus Tests of Model Coefficients(a)
Chi-Square
df
Sig.
Step 1
Step
۴۳٫۱۸۱
۵
.۰۰۰
Block
۴۳٫۱۸۱
۵
.۰۰۰
Model
۴۳٫۱۸۱
۵
.۰۰۰
در جدول (۳۰-۴) برخي آماره هاي بررسي درستنمايي مدل ارائه شده است آماره لگاريتم نسبت درستنمايي آماره اي است که اندازه اي از نيكويي مدل را برآورد مي كند بدين ترتيب كه مقادير كوچك آن دلالت بر موفق بودن مدل ومقادير بزرگ آن دلالت بر ناموفق بودن مدل دارند. با توجه به مقدار كم اين متغيرنيكويي مدل نتيجه مي شود. دربخشهاي آتي اين مقدار را با ساير مدلهاي موجود مورد بررسي قرار مي دهيم. در اين جدول آماره درصد تطابق نيزارائه شده است اين آماره در مدل رگرسيون لوجستيك، اندازه اي ازدرصد تغييرات شناسايي شده بوسيله مدل را تبيين مي نمايد به عبارت ديگرمعين مي نمايد متغيرهاي مستقل در تبيين چند درصد از تغييرات متغير وابسته توانا عمل نموده اند ميزان ضريب مذكور برابر با ۶۹۸٫ مي باشد به عبارت ساده تر يعني مدل در تبيين ۶۹٫۸/۰از تغييرات متغير وابسته (وضعيت شركت مشتمل بر ورشكستگي يا عدم ورشكستگي ) توانا مي باشد .
جدول شماره(۳۰-۴): آماره هاي نيكويي برازش الگوي اسپرينگيت در سه سال قبل از ورشكستگي
Model Summary(b)
Step1
-۲ Log likelihood
Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square
.۰۰۰۰۰۱(a)
.۶۹۸
۱٫۰۰۰
در جدول (۳۱-۴) ميزان تطابق مقادير مشاهده شده ومقادير پيش بيني شده براي واحدهاي مورد مطالعه ارائه شده است همانطور كه مشاهده مي كنيم اين مقادير به طور ۱۰۰% تطاب

دیدگاهتان را بنویسید