پاسخ فرکانس مختلط، پاسخ ضربه واحد را بدست آورد:
(۳-۲۵)

که در آن تابع بسل نوع اول مرتبه صفر می‌باشد.
فشار هیدرودینامیک روی سد ناشی از شتاب زمین با مقدار دلخواه می‌تواند از پاسخ ضربه واحد با اصل جمع آثار قوا یا انتگرال بسته بدست آید[۱]:
(۳-۲۶)

۳-۴-۲-پاسخ به حرکت قائم زمین
برای شتاب قائم زمین فرضیات و

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد AFLP، (عثمانی، سیوسهمرده،۱۳۸۸).، خزانهژنی

دیدگاهتان را بنویسید