دانلود پایان نامه

درگیر‌تر خواهند بود. برعکس هرچه سد صلب‌تر باشد، تأثیر اندرکنش بین سد و مخزن بر پاسخ دینامیکی سیستم کمتر بوده و معادلات کمتر درگیر خواهد بود.
تأثیر تراکم‌پذیری سیال بر پاسخ دینامیکی سیستم تابعی از ، h و محتوای فرکانسی بارگذاری می‌باشد. در سدهای کوتاه معمولاً فرکانس طبیعی مخزن بسیار بیش از فرکانس‌های حامل عمده انرژی زمین لرزه

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد مورفولوژی

دیدگاهتان را بنویسید