دانلود پایان نامه

است که برای فرکانس های کمتر از مود دوم طبیعی مخزن دارای دقت مناسبی است. شاران در سال ۱۹۸۷ یک وابسته به زمان پیشنهاد نموده است[۳۲]. این شرط مرزی برای فرکانس های نزدیک فرکانس طبیعی اصلی مخزن مناسب نمی باشد و بیشترین دقت آن هم مربوط به فرکانس های کمتر از مود اول مخزن می باشد. این شرط مرزی را، به همراه مرز سامرفیلد، می توان تنها

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع وساده، سامرفیلد،، زینکیویچ-نیوتن، گرفت]۳[.

دیدگاهتان را بنویسید